SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tłumaczenia pisemne II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tłumaczenia pisemne II
Kod przedmiotu 09.4-WH-FAD-TP2-K-14_genHH989
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Kałużna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 60 4 36 2,4 Egzamin

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z przekładem pisemnym rozumianym jako tłumaczenie z języka angielskiego na język polski i odwrotnie tekstów humanistycznych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi umiejętnościami samodzielnego i kompetentnego przekładu tekstów oraz wypracowanie podstaw warsztatu tłumacza.

Wymagania wstępne

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny obejmuje przedstawienie podstaw teorii przekładu. Wykorzystywanie elementów teorii przekładu w praktyce tłumaczenia tekstów. Praktyczne ćwiczenia tłumaczenia tekstów humanistycznych z języka angielskiego na język polski i odwrotnie. Szlifowanie umiejętności przekładu w oparciu o ćwiczenia tłumaczeniowe. Tłumaczenia z ukierunkowaniem na określonego odbiorcę, na różny gatunek literacki, na odmienną formę języka (formalny/nieformalny). Zrozumienie podstawowych zasad przekładu i ich zastosowanie w praktyce.

Metody kształcenia

Praca ze studentami umożliwiająca osiągnięcie przez nich zakładanych efektów kształcenia obejmuje następujące metody kształcenia: pracę w grupach/parach z tekstem źródłowym, burzę mózgów, klasyczną metodę problemową (opis uzasadniający-polegający na wyjaśnieniu zjawiska, procesu posługując się modelem, obrazem, danymi statystycznymi, itp. podając przy tym odpowiednie argumenty), dyskusję, mapę mentalną, metaplan.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pomyślnie zdany egzamin. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej (sprawdzenie teorii przekładu) i praktycznej (ćwiczenia sprawdzające teoretyczną wiedzę studenta w praktycznych tłumaczeniach tekstów z języka angielskiego na język polski i odwrotnie). Dodatkowo brane pod uwagę są: obecność i uczestnictwo studenta w zajęciach oraz zaliczenie prac kontrolnych.

Literatura podstawowa

1. Delisle, J. Woodsworth, J. 1995. Translators through History. Amsterdam. John Benjamins

Publishing Company.

2. Hatim, B. Munday, J. 2004. Translation. An advanced resource book. London and new York.

Routledge.

3. Munday, J. 2009. The Routledge Companion to Translation Studies. London and New York.

Routledge.

4. Landers, E. Clifford. 2003. Literary Translation. A Practical Guide. Clevedon.

Buffalo.Toronto. Multilingual Matters Ltd.

5. Samuelsson-Brown, Geoffrey. 2004. A Practical Guide for Translators (Fourth Edition).

Clevedon. Buffalo. Toronto. Multilingual Matters Ltd.

6. Schulte, R. Biguenet, J. 1992. Theories of Translation. An Anthology of Essays from Dryden

to Derrida. Chicago and London. The University of Chicago Press.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Kałużna (ostatnia modyfikacja: 01-07-2019 17:37)