SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tłumaczenia specjalistyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tłumaczenia specjalistyczne
Kod przedmiotu 09.4-WH-FAD-TS-K-14_gen549I5
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Kałużna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem tych zajęć jest przedstawienie studentom sposobów radzenia sobie z przekładem tekstów specjalistycznych. Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania technik tłumaczeniowych, które pomagają w efektywnym tłumaczeniu i sprawiają, że łatwiej uniknąć pułapek translatorycznych.

Wymagania wstępne

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie.

Zakres tematyczny

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studenta z tekstami specjalistycznymi, w szczególności tekstów prawniczych oraz technicznych oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie z ich tłumaczeniem. Mechanika tworzenia oryginału oraz odtwarzania go w przekładzie leży w centrum zainteresowania tych zajęć. W szczególności ćwiczenie technik przekładu dosłownego, adaptacji, poszukiwania ekwiwalentu absolutnego będą ćwiczone na autentycznych tekstach użytkowych, zarówno w przekładach angielsko-polskich oraz polsko-angielskich.

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z dokumentem źródłowym, metoda przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną w oparciu o prace kontrolne indywidualne i grupowe, kolokwia oraz udział w dyskusjach.

Literatura podstawowa

1. Bogudziński, J. Buczkowski, K. Kaznowski, A. 2004. Wzory umów i pism. Compendium of Legal Templates. Warszawa. Wydawnictwo C. H. Beck.

2. Jakubaszek, M. 2004. Legal English. Warszawa. Wydawnictwo C. H. Beck.

3. Jopek-Bosiacka, A. 2008. Przekład prawny i sądowy. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Kierzkowska, D. 1991. Kodeks tłumacza sądowego. Warszawa. Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych i Sądowych Tepis.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 29-06-2019 10:48)