SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tłumaczenia ustne konsekutywne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tłumaczenia ustne konsekutywne
Kod przedmiotu 09.4-WH-FAD-TU-K-14_pNadGen472P0
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
  • dr Jolanta Osękowska-Sandecka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy o i kształtowanie umiejętności praktycznych z zakresu tłumaczeń ustnych konsekutywnych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza o teorii i praktyce przekładu.

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do teorii, metodologii i badań w przekładzie ustnym.

Umiejętności i wiedza tłumacza. 

Kompetencje, rola, uprawnienia i obowiązki tłumacza; zasady etyki zawodowej.

Narzędzia doskonalenia zawodowego i budowanie warsztatu.

Podstawowe problemy w przekładzie ustnym (ocena jakości produktu końcowego).

Problematyka nieprzetłumaczalności.

Przekład metafor, liczb, elementów kulturowo typowych, neologizmów, nazw własnych, cytatów, itd..

Robienie notatek w przekładzie ustnym.

Kompresja skomplikowanych idei.

Szkolenie praktycznych umiejętności.

 

Metody kształcenia

Praca z materiałem odsłuchowym. Ćwiczenia produkcyjne. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, zaliczenie jednego testu, zaliczenie ustne w formie tłumaczenia konsekutywnego.

Literatura podstawowa

1.    Gillies A., Tłumaczenie ustne: nowy poradnik dla studentów. Conference interpreting, Tertium, Kraków, 2004.

2.    Gillies A., Note-taking for consecutive interpreting: a short course, St. Jerome Publishing, Menchester (UK), Kinderhook (USA), 2005.

3.    Nolan J., Interpretation: Professional interpreting in the real world, Multilingual Matters Ltd., Bristol, Buffalo, Toronto, 2005.

4.    Pöchhacker F., Introducing interpreting studies, Routledge, London, New York, 2001.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jolanta Osękowska-Sandecka (ostatnia modyfikacja: 17-06-2019 22:35)