SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pdw:Powieść kryminalna XIX i XX wieku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pdw:Powieść kryminalna XIX i XX wieku
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-Pk-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Aneta Narolska
 • prof. dr hab. Marta Ruszczyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu literatury XIX i XX wieku o powieść kryminalną; zapoznanie studentów z jej cechami, odmianami gatunkowymi; wskazanie kierunków rozwoju oraz pogłębienie umiejętności analityczno-interpretacyjnych uczestników kursu.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Przedmiot obejmuje wybrane powieści kryminalne XIX i XX wieku. Omówione zostaną początki gatunku, kierunki jego rozwoju oraz cechy strukturalne. Na wybranych przykładach ukazana zostanie estetyka polskiej powieści kryminalnej oraz jej związki z literaturą europejską.

Metody kształcenia

dyskusja seminaryjna, klasyczna metoda problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział, rozwiązanie testu sprawdzającego wiedzę.

Literatura podstawowa

Powieści:

 1. Chłędowski Kazimierz, Po nitce do kłębka. Powieść, Kraków 1872.
 2. Krajewski Marek, Śmierć w Breslau, Wrocław 1999.
 3. Kraszewski Józef Ignacy, Sprawa kryminalna. Powiastka, oprac. M. Rydlowa, Kraków 1987.
 4. Nagiel Henryk, Tajemnice Nalewek, Warszawa 2013.
 5. Przyborowski Walery, Czerwona skrzynia, Warszawa 2016.
 6. Sue Eugène, Tajemnice Paryża, przekł. anonimowy, t. 1-2, Bydgoszcz 1990.
 7. Tyrmand Leopold, Zły, Warszawa 2015.
 8. Nasielski Adam, Alibi, Warszawa 2013.
 9. Rogóż Jan, Pitaval. Historie o zbrodniach i karach, Kraków 2006.
 10. Starostecki Tadeusz, Plan Wilka, Warszawa 2016.
 11. Wójt Albert, Pan dyrektor jest zajęty, Warszawa 1983.
 12. Alex Joe, Zmącony spokój Pani Labiryntu, Kraków 1975.
 13. Chmielewska Joanna, Całe zdanie nieboszczyka, Warszawa 2010.
 14. Christie Agata, Pułapka na myszy, przeł. A. Drakowska, Wrocław 2013.
 15. Larsson Stieg, Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, przeł. B. Walczak-Larsson, Warszawa 2009.

 

Opracowania:

 1. Adamiec Marek, „Cień wielkiej tajemnicy…” Norwid, Grabiński, Leśmian, Tyrmand, Mackiewicz, Herbert, Vincenz…, Gdańsk 1995 (tu rozdz. „Zły” Leopolda Tyrmanda czyli „koniec tajemnic Warszawy”).
 2. Barańczak Stanisław, Poetyka polskiej powieści kryminalnej, „Teksty Drugie” 1973, nr 6, s. 63-82.
 3. Cegielski Tadeusz, Detektyw w krainie cudów. Powieść kryminalna i narodziny nowoczesności 1841-1941, Warszawa 2015.
 4. Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Scripta Humana, t. 5), red. M. Ruszczyńska, D. Kulczycka, W. Brylla, E. Gazdecka, Zielona Góra 2016.
 5. Kryminał. Okna na świat (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Scripta Humana, t. 9), red. M. Ruszczyńska, D. Kulczycka, W. Brylla, E. Gazdecka, Zielona Góra, 2017 .
 6. Literatura kryminalna. Na tropie źródeł, red. A. Gemra, Kraków 2015.
 7. Literatura kryminalna. Śledztwo w sprawie gatunków, red. A. Gemra, Kraków 2014.
 8. Pasterska Jolanta, Świat według Tyrmanda. Przewodnik po utworach fabularnych, Rzeszów 2000.
 9. Ruszczyńska Marta, Powieści kryminalne Walerego Przyborowskiego. W poszukiwaniu gatunku, „Ruch Literacki” 2018, R. LIX, z. 4, s. 409-428.
 10. Siewierski Jerzy, Powieść kryminalna, Warszawa 1979.
 11. Stachura-Lupa Renata, Detektyw Fryga na tropie: Henryk Nagiel „Tajemnice Nalewek” i „Sęp”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2018, nr 4, s. 89-105.
 12. Stachura-Lupa Renata, Pisać jak Gaboriau : o „Po nitce do kłębka" Kazimierza Chłędowskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2013, z. 13, s. 19-32.
 13. Wróblewska Violetta, Tendencje rozwojowe polskiej literatury kryminalnej po 1989 roku, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 3323 („Literatura i Kultura Popularna”, t. 17 ), Wrocław 2011, s. 127-145.
 14. Žižek Salvoj, Logika powieści detektywistycznej, „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 3, s. 253-283.

 

Literatura uzupełniająca

Literatura uzupełniająca

 1. Belmont Leo, Sprawa przy drzwiach zamkniętych, Warszawa 2012.
 2. Collins Wilkie, Księżycowy kamień, przeł. J. Łoziński, Poznań 2013.
 3. Gaboriau Émile, Ajent policyjny, Warszawa 1924.
 4. Sjöwall Maj, Wahlöö Per, Śmiejący się policjant, przeł. H. Thylwe, Warszawa 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 05-07-2019 16:41)