SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PDW: Kresy w literaturze XIX i XX wieku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PDW: Kresy w literaturze XIX i XX wieku
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-LWL- 16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Marta Ruszczyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w świat literatury kresowej XIX i XX, funkcjonującej jako swoisty fenomen kulturowy, obszar pamięci literackiej oraz dziedzina historii, a także pokazanie pogranicza jako kategorii interpretacyjnej. W perspektywie swoistego dialogu kultur przedstawiona zostanie również problematyka regionalizmu, obecnego zarówno z życiu literackim jak i w kulturze pogranicza.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Przedmiot obejmuje wybrane utwory dziewiętnastowieczne, jak i teksty powstałe w XX wieku, od romantyków (kresowe „szkoły literackie”), poprzez twórców drugiej połowy XIX w (np. F. Rawita-Gawroński, M. Rodziewiczówna), do Cz. Miłosza, T. Konwickiego, W. Odojewskiego, J. Wołoszynowskiego. Tworzy to inny kanon historii literatury polskiej, dla której kluczem jest pogranicze.

Metody kształcenia

tradycyjna metoda problemowa, dyskusja seminaryjna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział, przygotowanie pracy pisemnej

Literatura podstawowa

 1. Dutka E., Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Włodzimierza Paźniewskiego, „Prace Naukowe UŚ w Katowicach”, nr 1931, Katowice 2000.
 2. Hadaczek B., Historia literatury kresowej, Kraków 2011.
 3. Janion M., „Szkoła białoruska” w poezji polskiej, [w:] eadem, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów, Warszawa 1991.
 4. Kolbuszewski J., Kresy, Wrocław 1999.
 5. Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych, red. K. Stępnik i M. Gabryś, Lublin 2006.
 6. Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, red. E. Czaplejewicz i E. Kasperski, Warszawa 1996.
 7. Uliasz S., Literatura Kresów-kresy literatury. Fenomen Kresów Wschodnich w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, Rzeszów 1994.
 8. Uliasz S., O literaturze Kresów i pograniczu kultur. Rozprawy i szkice, Rzeszów 2001.
 9. Zajas K., Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich, Kraków 2008.
 10. Życie literackie i literatura w Wilnie XIX i XX wieku, red. T. Bujnicki i A. Romanowski, Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Bujnicki T., W Wielkim Księstwie Litewskim i w Wilnie, Warszawa 2010.
 2. Kultura pogranicza wschodniego. Zarys encyklopedyczny, red. T. Budrewicz, T. Bujnicki i J. S. Ossowski, Warszawa 2011.
 3. Na pograniczach literatury, red. J. Fazan, K. Zajas, „Biblioteka Literatury Pogranicza”, red. A. Romanowski, t. 21, Kraków 2012.
 4. Ruszczyńska M., Pogranicze. Studia i szkice literackie, „Historia Literatury Pogranicza", red. M. Mikołajczak, Zielona Góra 2015.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów II stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 05-07-2019 16:44)