SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PDW: Kulturowe aspekty wypowiedzi Jana Pawła II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PDW: Kulturowe aspekty wypowiedzi Jana Pawła II
Kod przedmiotu 09.2-WH-P-Pdw: KawJPII-S18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z aksjologicznym aspektami nawiązań  Jana Pawła II do literatury pięknej: polskiej i obcej.  Zwrócenie uwagi na rozległą kulturę literacką Karola Wojtyły oraz na funkcje, jakie w Jego  wypowiedziach nieliterackich pełnią odwołania literackie. Wskazanie na kulturotwórczy aspekt wypowiedzi Jana Pawła II.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Przedmiot obejmuje wybrane użytkowe wypowiedzi Karola Wojtyły – Jana Pawła II odczytywane w perspektywie kulturotwórczej. Dotyczy zagadnień interdyscyplinarnych, gdyż wskazuje na konteksty kultury literackiej, filozoficznej,teologicznej.Cykl zajęć konwersatoryjnych zajęć ma za zadanie zapoznanie studentów z odczytaniem wybranych odwołań do literatury pięknej (polskiej i obcej)  w perspektywie aksjologicznej  zaproponowanej przez Jana Pawła II. Podczas kolejnych zajęć, które rozpoczną się od informacji o rozumieniu kultury, przeanalizowane zostaną papieskie nawiązania do literatury obecne jego wypowiedziach wygłoszonych podczas wybranych pielgrzymek. Studenci zapoznają się rozumieniem literatury pięknej jako locustheologicus i odkryją związek papieskich odwołań literackich do tych podstawowych wartości humanistycznych, które znane są od starożytności (veritas, bonum, pulchrum). Przedmiot ma na celu wykształcenie umiejętności odczytywania wypowiedzi papieża w na tle szeroko rozumianej kultury.

Metody kształcenia

Zajęcia w formie dyskusji z elementami prezentacji wybranych przez studentów zagadnień;  krótkie referaty ; praca indywidulna i praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na 13 zajęciach i aktywny udział, przygotowanie 1 prezentacji (15 – 20 minut), praca zaliczeniowa (na podstawie prezentacji)

Literatura podstawowa

1.      Jan Paweł II,  Dzieła Zebrane, Kraków 2007  t. III (tu przemówienia do świata kultury wygłoszone podczas pielgrzymek do Polski:

·         do przedstawicieli świata nauki i kultury zgromadzonych w kościele o. Paulinów na Skałce (Kraków, 8 czerwca 1979) 

·         do zebranych na  uroczystości nadania doktoratu HONORIS CAUSA  Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków 22 czerwca 1983)

·         do przedstawicieli świata kultury zgromadzonych w kościele św. Krzyża w Warszawie (Warszawa, 13 czerwca 1987

·         do przedstawicieli świata kultury zgromadzonych w Teatrze Narodowym  w Warszawie (Warszawa, 8 czerwca 1991)

·         do rektorów wyższych uczelni w Polsce (Toruń, 7 czerwca 1999)

2.      Jan Paweł II,  Dzieła Zebrane, Kraków 2007  t. X, XI, XII, XIII (tu wybrane przez studentów wypowiedzi, w których znajdują się odwołania do literatury pięknej - polskiej i obcej).

Literatura uzupełniająca

  1. B. Chrząstowska, Trudne piękno w twórczości Jana Pawła II„Polonistyka”, 2008, nr 7, s. 18- 25.
  2. K. Dybciak, Literacka i teatralna twórczość Jana Pawła II w przestrzeni interpretacyjnej, „Ethos”2007, nr 1 – 2, s. 268 - 293
  3. Karol Wojtyła – Jan Paweł II, artysta słowa, red. M. Ołdakowska Kuflowa, W. Kaczmarek, Lublin 2015.
  4. J. Okoń, Życiowy profil poety(o drodze twórczej Karola Wojtyły), „Znak” 1982, nr 6, s. 556 – 578.
  5. S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Lublin 2006.
  6. A. Seul, Literatura polska w wypowiedziach Jana Pawła  II, Prawda. Dobro . Piękno,  Poznań 2014.
  7. Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II Część I , red. E. Bednarczyk-Stefaniak i A. Seul, Zielona Góra 2017.
  8. Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II Część II, red. D. Kulczycka, A. Seul, Zielona Góra 2018.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów I stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 03-07-2019 16:51)