SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Socjologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Socjologia
Kod przedmiotu 14.2-WL-PielP-SOC
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi pojęciami opisującymi życie społeczne oraz procesami leżących u jego podstaw. Intencją prowadzącego jest przekazanie wiadomości na temat elementów składowych struktury społecznej oraz funkcjonowania grup i instytucji społecznych w zmieniającym się społeczeństwie. Nadrzędnym celem jest ukazanie człowieka, jako istoty społecznej.

Wymagania wstępne

Brak 

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Socjologia, jako dyscyplina naukowa.
 2. Człowiek – istota społeczna. Proces socjalizacji.
 3. Typy zbiorowości społecznych. Grupy społeczne i ich zróżnicowanie.
 4. Zmiana społeczna, jako kategoria socjologiczna.
 5. Społeczeństwo i jego struktura. Zróżnicowanie społeczne. Nierówności społeczne.
 6. Zdrowie i choroba, jako zjawisko społeczne.

Ćwiczenia:

 1. Socjologiczne ujęcia rodziny.
 2. Instytucje społeczne. Instytucje totalne (na przykładzie szpitala psychiatrycznego).
 3. Patologia społeczna, dewiacja i kontrola społeczna.
 4. Styl życia a zdrowie.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, praca w grupach, praca z tekstem, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie przeprowadzone w formie pisemnej (testy z progami punktowymi), warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do zdobycia.

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczeń. Ocenie podlega: test (stanowi 75% oceny z ćwiczeń), praca studenta podczas zajęć, ocenie podlega: aktywny udział w dyskusjach i praca w grupach, posługiwanie się poznanymi terminami i kategoriami socjologicznymi, umiejętność stosowania ich w analizie zjawisk społecznych, umiejętność argumentowania. 

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Samokształcenie - warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na temat wybranego zagadnienia z zakresu problematyki dotyczącej zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych.

Literatura podstawowa

 1. Szacka B. (2003), Wprowadzenie do socjologii, Warszawa.
 2. Szczepański J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa.
 3. Sztompka P. (2002), Socjologia, Kraków.
 4. Tobiasz-Adamczyk B (2000). Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków.
 5. Turner J. H. (1998), Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań.
 6. Turowski J. (2000), Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin.
 7. Giddens A. (2004), Socjologia, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

 1. Bauman Z. (1996), Socjologia, Poznań.
 2. Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975.
 3. Gołdyka L., Markowska D., Stankiewicz J. (2000), Socjologia. Pojęcia, teorie, problemy, Zielona Góra.
 4. Halpern D. (2008), Zdrowie i dobre samopoczucie, [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Socjologia codzienności, Kraków.
 5. Kawczyńska-Butrym Z. (2008), Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Lublin – wybrane fragmenty.
 6. Ostrowska A. (2000), Styl życia a zdrowie – bilans dekady [w:] H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.), Jak żyją Polacy, Warszawa.
 7. Sokołowska M. (1990), O definicjach zdrowia i zdrowego człowieka [w:] J. Kopczyński, A. Siciński (red.), Człowiek – środowisko – zdrowie, Wrocław.
 8. Tyszka Z. (1976), Socjologia rodziny, Warszawa

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna (ostatnia modyfikacja: 06-10-2019 17:18)