SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy pielęgniarstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa
Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-PODST
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich
 • mgr Monika Lato-Pawłowska
 • mgr Grażyna Milewska-Wilk
 • mgr Beata Wudarczyk
 • mgr Iwona Bonikowska
 • dr n. biol. Justyna Jasik-Pyzdrowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 90 6 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta w zakresie teorii do samodzielnego prowadzenia holistycznej opieki w stosunku do człowieka w różnych fazach: zdrowia, zagrożenia chorobą, chorobie oraz umieraniu. Realizacja funkcji zawodowych pielęgniarstwa: opiekuńczej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej itd.

Wymagania wstępne

Podstawy biologii, chemii, fizyki na poziomie maturalnym.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Rozwój i profesjonalizacja opieki pielęgniarskiej w Polsce i na świecie;
 2. Pielęgniarstwo, pielęgnowanie – zakres definiowania pojęcia, rola i funkcje zawodowe pielęgniarki;
 3. Podstawy zindywidualizowanego pielęgnowania i profesjonalizacja w pielęgnowaniu;
 4. Rola i funkcje zawodowe pielęgniarki;
 5. Istota opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem zdrowym, zagrożonym chorobą;
 6. Pomiar i ocena parametrów funkcji organizmu
 7. Diagnoza pielęgniarska,jako podstawowy element pielęgnowania;
 8. Ogólna charakterystyka klasycznych modeli pielęgnowania: Virginia Henderson, Callista Roy, Betty Neuman, Dorothy Orem;
 9. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych stanach i zmianach w funkcjonowaniu organizmu.

Laboratorium:

1. Udział pielęgniarki w utrzymaniu higieny osobistej pacjenta i otoczenia:

 • Profilaktyka zakażeń w pracy pielęgniarki. Aseptyka i antyseptyka. Higiena rąk pielęgniarki.
 • Słanie łóżka
 • Zmiana bielizny pościelowej i osobistej
 • Mycie całego ciała w łóżku
 • Toaleta jamy ustnej
 • Mycie głowy
 • Golenie zarostu i wybranych części ciała
 • Założenie czepca przeciwwszawicowego
 • Kąpiel i pielęgnacja noworodka, niemowlęcia

2. Pomiar i ocena parametrów funkcji organizmu: pomiary, testy i badania diagnostyczne wykonywane przez pielęgniarkę:

 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • Pomiar tętna
 • Pomiar oddechu
 • Pomiar temperatury
 • Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
 • Prowadzenie bilansu płynów i godzinowej zbiórki moczu
 • Oznaczanie poziomu glukozy i ciał ketonowych we krwi

3. Udział pielęgniarki w prowadzeniu dokumentacji medycznej:

 • Karta gorączkowa
 • Karta ścisłej obserwacji
 • Karta zleceń lekarskich
 • Karta opieki pielęgniarskiej

4. Pomoc w utrzymaniu aktywności fizycznej pacjenta:

 • Wybrane pozycje ciała i zastosowanie udogodnień
 • Ćwiczenia bierne i czynne
 • Sposoby przemieszczania pacjenta

5. Profilaktyka powikłań u pacjentów długotrwale unieruchomionych:

 • Profilaktyka odleżyn – standard zapobiegania odleżynom
 • Zapobieganie chorobie zakrzepowo – zatorowej
 • Gimnastyka oddechowa i higiena drzewa oskrzelowego

6. Stosowanie opatrunków i leczenie ran:

 • Podstawy bandażowania
 • Podstawy postępowania z ranami
 • Zmiana opatrunku na ranie
 • Zaopatrzenie i pielęgnacja przetoki jelitowej (stomii) i nerkowej (urostomii)

7. Udział pielęgniarki w stosowaniu zabiegów przeciwzapalnych

 • Zastosowanie baniek leczniczych
 • Zastosowanie worka z lodem/zimnego kompresu żelowego
 • Zastosowanie okładu rozgrzewającego
 • Zastosowanie okładu chłodzącego
 • Zastosowanie okładu wysychającego
 • Zastosowanie ciepłego kompresu żelowego/termoforu

8. Udział pielęgniarki w zakresie odżywiania pacjenta

 • Karmienie doustne
 • Zakładanie zgłębnika  żołądkowego i karmienie przez zgłębnik
 • Karmienie chorego przez przetokę i pielęgnacja PEG (przezskórna endoskopowa gastrostomia)
 • Żywienie parenteralne

9. Udział pielęgniarki w zakresie wydalania

 • Pomoc w samodzielnym korzystaniu z toalety
 • Podawanie basenów i kaczek
 • Stosowanie metod wspomagających wydalanie gazów
 • Podstawowe metody wspomagania wydalania kału i zabiegi dorektalne
 • Metody prowokowania wydalania kału
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, dyskusja, instruktaż, pokaz umiejętności na podstawie algorytmów, schematów, standardów, powtarzanie nabywanych umiejętności praktycznych w warunkach symulacyjnych, stosowanie check list.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – Po każdym bloku tematycznym kolokwium sprawdzające. Student zalicza semestr I na podstawie zaliczeń na ocenę pozytywną wszystkich kolokwiów. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 

Laboratoria - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają sprawdziany wprowadzające do zajęć/tematu, sprawdziany wiedzy teoretycznej w formie odpowiedzi ustnej, pisemnej lub kolokwium (po uzyskaniu 60% pkt. możliwych do zdobycia) oraz praktycznej – wykonanie zadania po każdym bloku tematycznym (losowanie przypadków i zabiegów ). W przypadkach nieobecności, Student odrabia zajęcia w terminie i miejscu uzgodnionym z prowadzącym. 

Samokształcenie - warunkiem zaliczenia jest przygotowanie tematów:

 1. Sylwetka zasłużonej pielęgniarki dla pielęgniarstwa polskiego (forma: prezentacja multimedialna, praca pisemna)
 2. Projekt promujący zasady higieny rąk przez pracowników ochrony zdrowia (forma: prezentacja, plakat, konspekt szkolenia)
 3. Dokonaj krytycznej oceny wybranego modelu pielęgnowania (forma: prezentacja, plakat, forma graficzna- wykres- umiejętność przekazania wiedzy)
 4. Analiza Ustawy o Zawodzie Pielęgniarki i Położnej w zakresie zasad wykonywania zawodu (forma: prezentacja, odpowiedź ustna)
 5. Działalność Izby pielęgniarskiej na terenie Polski. Ustawa o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych (forma: prezentacja, odpowiedź ustana). 

Samokształcenie powinno być udokumentowane.

Literatura podstawowa

 

 1. Kilańska D., Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki. ICNP w praktyce pielęgniarskiej, PZWL, Warszawa 2015
 2. Zarzycka D., Ślusarska B, Podstawy pielęgniarstwa T I, II, PZWL, Warszawa 2017.
 3. Zarzycka D., Ślusarska B., Majda A., Umiejętności Pielęgniarskie Katalog Check- List. Materiały Ćwiczeniowe z Podstaw Pielęgniarstwa PZWL, Warszawa 2017.
 4. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K., Podstawy pielęgniarstwa, Tom I i II, Założenia teoretyczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Kawczyńska-Butrym K.: Pielęgniarstwo rodzinne teoria i praktyka, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1997.
 2. Mikołajewska E.: Osoba ciężko chora i niepełnosprawna w domu, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 3. Szczerbińska K. (red.). Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 4. Wieczorowska-Tobis K., Kostka T. Borowicz A.: Fizjoterapia w geriatrii, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 5. Kilańska D.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Makmed, Lublin 2010
 6. Levene S.: Leczenie cukrzycy typu 2 w podstawowej opiece zdrowotnej, Via Medica, Gdańska 2005.
 7. Lukas W.: Wprowadzenie do nauczania praktycznych umiejętności w medycynie rodzinnej. Zdrowie i Zarządzanie, 2002,
 8. Brosowska B., Mielczarek-Pankiewicz E.: Pielęgniarstwo środowiskowe, tom 2, Makmed, Lublin 2008,
 9. Chołuj B.: System opieki zdrowotnej. WN Scholar, Warszawa 2002.
 10. Kawczyńska-Butrym K.: Wyzwania rodziny:zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Makmed, Lublin 2008
 11. Kawczyńska-Butrym Z.: Diagnoza Pielęgniarska, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1999.
 12. Kawczyńska-Butrym Z.: Podstawy pielęgniarstwa rodzinnego. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 1995.
 13. Kawczyńska-Butrym Z.: Rodzina-zdrowie-choroba. Koncepcja i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego. Czelej, 2001
 14. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Monika Lato-Pawłowska (ostatnia modyfikacja: 19-11-2019 11:25)