SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Etyka zawodu pielęgniarki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Etyka zawodu pielęgniarki
Kod przedmiotu 12.6-WL-Piel-EZP
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Grażyna Milewska-Wilk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 20 1,33 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem zajęć z przedmiotu jest opanowanie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu etyki oraz nabycie umiejętności rozstrzygania dylematów moralnych w oparciu o zasady i  reguły wykonywania zawodu pielęgniarki.

 

Wymagania wstępne

Wiedza o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Teoretyczne podstawy etyki zawodowej. Zarys historii  etyki medycyny Teoria wartości moralnych. Praca-zawód-powołanie. Kodeks etyki pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej 

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do przedmiotu - etyka ogólna i etyka zawodu  pielęgniarki. Problemy etyki normatywnej.

2. Założenia kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej.

3. Kodeks etyki pielęgniarki:

 • postawa wobec podmiotu pracy;
 • problem prawdy i działania etycznego w zawodzie pielęgniarki;
 • kultura zawodowa;
 • autonomia chorego i jego rodziny;
 • prawa rodziców i hospitalizowanego dziecka, Europejska Karta Dziecka w Szpitalu;
 • Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

   4. Funkcje kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki:

 • pielęgniarka a praktyka zawodowa,
 • tajemnica zawodowa, jej zakres oraz ustawowe zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy.

5.Problemy etyczne współczesnej medycyny - możliwości ich rozwiązania.

6. Pielęgniarka wobec udziału w eksperymencie medycznym.

7. Zagadnienia medycyny współczesnej w przygotowaniu zawodowym pielęgniarki:

 • bioetyka (etymologia, specyfika przedmiotu, bioetyka a etyka, przegląd stanowisk);
 • pojęcie odpowiedzialności pracowników służby zdrowia;
 • relacja pielęgniarka - pacjent;
 • problemy opieki paliatywnej;
 • postawa pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny w obliczu cierpienia i śmierci;
 • problem aborcji i eutanazji.

8. Znaczenie założeń pielęgniarstwa transkulturowego w pracy z pacjentem w różnych stanach klinicznych.

9. Modele opieki uwzględniające sposoby interakcji międzyludzkich. Interakcjonizm w pielęgniarstwie. Komunikacja interpersonalna.

Samokształcenie

1. Teorie i modele poznawcze jako składniki wiedzy naukowej o pielęgniarstwie;

2. Wkład polskich pielęgniarek w rozwój pielęgniarstwa;

3. Relacje pielęgnowany - pielęgnujący w założeniach teorii pielęgniarstwa;

4. Założenia pielęgniarstwa transkulturowego M. Leininger;

5. Nauka o jednolitości istoty ludzkiej M. Rogers;

6. Model humanistycznej troskliwości J. Watson;

7. Znaczenie zagadnień etycznych w pracy pielęgniarki (w oparciu o wybrane zagadnienie);

8. Zasady etyki medycznej w pracy pielęgniarki.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca w grupach, metoda przypadków i sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna,

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z treści przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczeń. Ocenie podlegają: ocena wypowiedzi ustnej,  udział w dyskusji, racjonalne argumentowanie i wyprowadzanie wniosków, aktywność, przygotowanie do zajęć. Wymagana jest 100% obecność na zajęciach i czynny w nich udział. Student powinien przygotować także  w formie pisemnej rozwiązanie praktycznego problemu z etyki zawodu.

Samokształcenie - warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej (objętość 2000 słów)  na wybrany temat.

Ocena końcowa to ocena z  form przewidzianych do realizacji przedmiotu.

 

Literatura podstawowa

 1. Galewicz W.,  Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków 2019
 2. Karta Praw Pacjenta.
 3.  Kodeks etyki ICN dla pielęgniarek, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Warszawa 2007.
 4. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa 2003.
 5. Konstańczak S.: Etyka pielęgniarska. Difin, Warszawa 2010.
 6. Łuków P.,  Pasierski  T. Etyka medyczna z elementami filozofii PZWL, Warszawa 2013,
 7. Majda A., Zalewska-Puchała J., Ogórek-Tęcza B., Pielęgniarstwo trans kulturowe. Podręcznik dla studiów medycznych. Wyd.Lek. PZWL, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

 1. Fray S. T., Johnstone M., J.: Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Zasady podejmowania decyzji etycznych. Wydawnictwo Makmed, Warszawa-Lublin 2009.
 2. Nowina Konopka M., Feleszko W.,Małecki Ł., Komunikacja medyczna dla studentów i lekarzy, MP, 2018,
 3. Płonka-Syroka B.,  Syroka A.,Osamotnieni w bólu. Doświadczenie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych UM Wrocław, 2018
 4. Skalski J. Medycyna w Polsce od czasów najdawniejszych do upadku Rzeczypospolitej, PZWL, Warszawa 2016
 5. Smyth W.J. Kultura śmierci. Gdy medycynie wolno szkodzić. Polska 2019
 6. Westaby S. Kruche życie. Historie życia i śmierci prosto z sali operacyjnej Polska 2019
 7. Wrońska I., Mariański J.(red.), Etyka w pracy pielęgniarskiej, Wyd. Czelej, Lublin 2002.

 

 1.  

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 06-01-2020 21:22)