SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zajęcia fakultatywne:Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zajęcia fakultatywne:Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej
Kod przedmiotu 12.2-WL-Piel-ZF-WwZOZ
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jolanta Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z planowaniem pracy zespołu, stylami zarządzania, czynnikami zakłócającymi pracę oraz możliwościami rozwiązywania konfliktów w zespołach.

Wymagania wstępne

Wiedza z podstaw pielęgniarstwa.

Zakres tematyczny

  1. Umiejętność podejmowania decyzji  w zespole.
  2. Praca zespołu i metody samooceny.
  3. Przyczyny konfliktów w zespole a umiejętność ich rozwiązywania.

 

Metody kształcenia

Dyskusja, metody warsztatowe, pogadanka.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę oraz wypowiedzi ustne, test praktycznych umiejętności i wykonanie zadania indywidualnego.

Samokształcenie - praca pisemna na temat podany przez prowadzącego (forma: esej)

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

  1. Ksykiewicz-Dorota A.: Zarządzanie w pielęgniarstwie. Czelej, Lublin 2005.
  2. Ksykiewicz-Dorota A.: Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. Czelej, Lublin 2004.

Literatura uzupełniająca

  1. Koźmiński A., Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2006.
  2. Król H., Ludwiczyński A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN, Warszawa 2006.
  3. Sajkiewicz A.: Strategia zarządzania zasobami Ludzkimi. W (red): M. Rybak: Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jolanta Chmielowiec (ostatnia modyfikacja: 05-10-2019 22:02)