SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy pielęgniarstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa
Kod przedmiotu 12.6-WL-Piel2P-PodPiel-S19
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Monika Lato-Pawłowska
 • mgr Grażyna Milewska-Wilk
 • mgr Beata Wudarczyk
 • mgr Iwona Bonikowska
 • dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 90 6 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta w zakresie teorii i praktyki do samodzielnego prowadzenia holistycznej opieki w stosunku do człowieka w różnych fazach: zdrowia, zagrożenia chorobą, chorobie oraz umieraniu. Realizacja funkcji zawodowych pielęgniarstwa: opiekuńczej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej itd.

Wymagania wstępne

Podstawy biologii, chemii, fizyki na poziomie maturalnym. Wiedza teoretyczna z podstaw pielęgniarstwa nabyta w pierwszym semestrze.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Proces pielęgnowania i ICNP Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej
 2. Zakres opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta o niepomyślnym rokowaniu.
 3. Wybrane działania profilaktyczne w pracy pielęgniarki- skutki unieruchomienia pacjenta;
 4. Badania diagnostyczne, przygotowanie chorego i zapobieganie powikłaniom;
 5. Opieka pielęgniarska nad pacjentem w stanie choroby

Laboratoria:

1. Zasady obowiązujące przy realizacji zleceń lekarskich

 • Przechowywanie i sprawdzanie przydatności leków do użytku
 • Standardy przygotowywania i podawania leków
 • Niebezpieczeństwa związane z przygotowywaniem i podawaniem leków

2. Podawanie leków różnymi drogami

2.1. Podawanie leków drogą układu pokarmowego

 • Doustnie
 • Podjęzykowo
 • Okołopoliczkowo
 • Doodbytniczo

2.2. Podawanie leków drogą układu oddechowego

 • Drogą wziewną za pomocą nebulizatora, inhalacji
 • Tlenoterapia

2.3. Podawanie leków drogą przez skórę

 • Do worka spojówkowego
 • Do ucha
 • Do nosa
 • Dopochwowo
 • Na skórę

2.4. Podawanie leków dotkankowo

 • Wstrzyknięcia podskórne
 • Wstrzyknięcia śródskórne
 • Wstrzyknięcia domięśniowe
 • Wstrzyknięcia i infuzje dożylne

3. Pobieranie materiałów do badań

 • Pobieranie krwi żylnej do badań
 • Pobieranie moczu do badania
 • Pobieranie plwociny do badań
 • Pobieranie wymazów do badania
 • Pobieranie treści żołądkowej do badania
 • Pobieranie treści dwunastniczej do badania

4. Asystowanie pielęgniarki przy pobieraniu materiałów do badań diagnostycznych i zabiegów leczniczych

 • Nakłucie lędźwiowe
 • Punkcja jamy opłucnowej
 • Kaniulacji żył centralnych
 • Nakłucie tętnicy
 • Biopsji szpiku

5. Udział pielęgniarki w zabiegach płukania

 • Płukanie oka/worka spojówkowego
 • Płukanie jamy ustnej i gardła
 • Płukanie żołądka
 • Płukanie pęcherza moczowego
 • Irygacja przetoki
 • Płukanie rany
 • Płukanie ucha

Samokształcenie:

 1. Postępowanie w przypadku zakłucia zainfekowanym sprzętem medycznym lub w innych przypadkach  ekspozycji zawodowej na podstawie standardu postępowania.
 2. Przedstaw w zespole dwuosobowym Tradycyjne i nowoczesne pielęgniarstwo. Pielęgniarstwo zadaniowe i Primary Nursing. Dokonaj krytycznej oceny modeli.
 3. Wskaż siedzibę, kontakt, przewodniczącą OIPiP na terenie swojego miejsca zamieszkania. Na podstawie Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych wymień jego zadania.
 4. Przeanalizuj Ustawę o Zawodzie Pielęgniarki i Położnej w zakresie kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w  zawodzie.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, studium przypadku, proces pielęgnowania, pokaz, instruktaż z wykorzystaniem algorytmów, standardów, ćwiczenie umiejętności praktycznych w pracowni pielęgniarstwa w warunkach symulacyjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin przeprowadzony w formie pisemnej, warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń, laboratoriów i zajęć praktycznych.

Laboratoria - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają sprawdziany wprowadzające do zajęć/tematu, sprawdziany wiedzy teoretycznej w formie odpowiedzi ustnej lub kolokwium (po uzyskaniu 60% pkt . możliwych do zdobycia) oraz praktycznej – wykonanie zadania po każdym bloku tematycznym (losowanie przypadków i zabiegów ). W przypadkach nieobecności, Student odrabia zajęcia w terminie i miejscu uzgodnionym z prowadzącym.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna z Egzaminu, laboratoriów, zajęć praktycznych. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Samokształcenie - warunkiem zaliczenia jest przygotowanie zadań zgodnie z kartą samokształcenia.

Literatura podstawowa

 

 1. Kilańska D., Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki. ICNP w praktyce pielęgniarskiej, PZWL, Warszawa 2015
 2. Zarzycka D., Ślusarska B, Podstawy pielęgniarstwa T I, II, PZWL, Warszawa 2017.
 3. Zarzycka D., Ślusarska B., Majda A., Umiejętności Pielęgniarskie Katalog Check- List. Materiały Ćwiczeniowe z Podstaw Pielęgniarstwa PZWL, Warszawa 2017.
 4. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K., Podstawy pielęgniarstwa, Tom I i II, Założenia teoretyczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Kawczyńska-Butrym K.: Pielęgniarstwo rodzinne teoria i praktyka, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1997.
 2. Mikołajewska E.: Osoba ciężko chora i niepełnosprawna w domu, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 3. Szczerbińska K. (red.). Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 4. Wieczorowska-Tobis K., Kostka T. Borowicz A.: Fizjoterapia w geriatrii, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 5. Kilańska D.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Makmed, Lublin 2010
 6. Levene S.: Leczenie cukrzycy typu 2 w podstawowej opiece zdrowotnej, Via Medica, Gdańska 2005.
 7. Lukas W.: Wprowadzenie do nauczania praktycznych umiejętności w medycynie rodzinnej. Zdrowie i Zarządzanie, 2002,
 8. Brosowska B., Mielczarek-Pankiewicz E.: Pielęgniarstwo środowiskowe, tom 2, Makmed, Lublin 2008,
 9. Chołuj B.: System opieki zdrowotnej. WN Scholar, Warszawa 2002.
 10. Kawczyńska-Butrym K.: Wyzwania rodziny:zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Makmed, Lublin 2008
 11. Kawczyńska-Butrym Z.: Diagnoza Pielęgniarska, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1999.
 12. Kawczyńska-Butrym Z.: Podstawy pielęgniarstwa rodzinnego. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 1995.
 13. Kawczyńska-Butrym Z.: Rodzina-zdrowie-choroba. Koncepcja i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego. Czelej, 2001
 14. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 18-03-2020 14:44)