SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
Kod przedmiotu 12.6-WL-Piel2P-NEUROLw4-S19
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Paweł Jarmużek
 • dr Jolanta Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 5 0,33 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnego pielęgnowania chorych ze schorzeniami neurologicznymi i/lub urazami układu nerwowego. 

Wymagania wstępne

Wiedza w zakresie anatomii i fizjologii człowieka, patofizjologii chorób oraz przedmiotów zrealizowanych w ramach kierunku. 

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Nerwy czaszkowe i ich uszkodzenia.
 2. Układ ruchowy i zaburzenia jego czynności: narząd ruchu, neuron ruchowy obwodowy, neuron ruchowy ośrodkowy, układ pozapiramidowy, móżdżek, twór siatkowy, korowe ośrodki scalające.
 3. Układ autonomiczny i zaburzenia jego funkcji.  
 4. Układ czuciowy i zaburzenia czucia: receptory, drogi i ośrodki czucia; rodzaje zaburzeń czucia: ból, parestezje, ilościowe zaburzenia czucia.
 5. Wyższe czynności nerwowe i ich zaburzenia: afazja i inne zaburzenia mowy, apraksja, pamięć i niektóre jej zaburzenia.  
 6. Badania w neurologii.
 7. Choroby zakaźne układu nerwowego: zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych: przyczyny, objawy, leczenie,
 8. Zapalenie mózgu: przyczyny, objawy, leczenie.
 9. Choroby naczyniowe mózgu: miażdżyca naczyń mózgu, choroba niedokrwienna mózgu: przyczyny, objawy, leczenie; udar mózgu: przyczyny, objawy, leczenie; krwotok mózgowy: przyczyny, objawy, leczenie; niedokrwienny udar mózgu: przyczyny, objawy, leczenie; krwotok podpajęczynówkowy: przyczyny, objawy, postępowanie z chorym.
 10. Guzy mózgu: obraz kliniczny, anatomia patologiczna,.
 11. Urazy czaszkowo – mózgowe: wstrząśnienie mózgu, stłuczenie mózgu, krwiak nadtwardówkowy, czyli zewnątrztwardówkowy; krwiak podtwardówkowy.
 12. Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego: choroba Parkinsona, czyli drżączka poraźna, parkinsonizm, drżenie samoistne, choroba Minosa.
 13. Zespoły otępienne: choroba Alzheimera, otępienie starcze, choroba Picka.  
 14. Choroba demielinizacyjna - stwardnienie rozsiane: przyczyny, objawy, leczenie.
 15. Padaczka – obraz kliniczny (stan padaczkowy).

Ćwiczenia:

 1. Proces pielęgnowania pacjenta z niedowładem i porażeniem.  
 2. Postępowanie z chorym nieprzytomnym: obserwacja chorego nieprzytomnego; ocena stanu świadomości wg skali Glasgow; najczęściej występujące problemy pielęgnacyjne u chorego nieprzytomnego.
 3. Pielęgnowanie i leczenie chorego z krwotokiem podpajęczynówkowym.
 4. Pielęgnowanie chorego z guzem mózgu.
 5. Leczenie i pielęgnowanie chorego po urazie mózgu: krwiak nadtwardówkowy, krwiak podtwardówkowy.
 6. Pielęgnowanie chorych po udarach mózgu: pierwsza pomoc w przypadku podejrzenia udaru mózgowego; ułożenie chorego (chorego głęboko nieprzytomnego, chorego w stanie senności, chorego przytomnego przed rozpoznaniem udaru, chorego przytomnego z rozpoznaniem udaru).
 7. Pielęgnowanie chorych z chorobą Parkinsona.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny,  metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna, metoda symulacji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie w formie pisemnej, warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% punktów możliwych do zdobycia. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia zajęć semestru IV i V.

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne, kolokwium sprawdzające wiedzę (50 pytań 0-29 ndst, 30 – 34 dst,  35 – 38 dst plus, 39 – 42 db, 43 – 46 db plus, 47 - 50 bdb), wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Samokształcenie - przygotowanie pracy pisemnej na temat  opieki nad pacjentem neurologicznym. Objętość pracy nie mniejsza niż 2000 słów. 

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Jaracz K.: (red.): Pielęgniarstwo neurologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008  
 2. Kozubski W., Liberski P. (red.): Choroby układu nerwowego. PZWL, Warszawa2005.  
 3. Prusiński A.: Neurologia praktyczna. PZWL, Warszawa 2005.
 4. Jaracz K.: (red.): Pielęgniarstwo neurologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008  
 5. Kózka M., Płaszewska – Żywko L. (red.): Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010,
 6. Kózka M., Płaszewska – Żywko L. (red.): Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
 7. Czaja E.: Procedury w neurochirurgii. W: Walewska E., Ścisło L. (red.) Procedury pielęgniarskie w chirurgii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012 

Literatura uzupełniająca

 1. Retinger-Grzesiułowa M., Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 1988 r. 
 2. Gołąb B., Jędrzejewski K.: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. PZWL, Warszawa 2005.
 3. Fuller G.: Badanie neurologiczne. PZWL, Warszawa2005.
 4. Kózka M., Płaszewska – Żywko L. (red.): Procedury pielęgniarskie Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009,  
 5. Prusiński A.: Zawroty głowy. PZWL, Warszawa 2005.
 6. Dilling – Ostrowska E. (red): Zespoły bólowe w neurologii dziecięcej. PZWL, Warszawa 2005.
 7. Sacharczuk M.: Neurogeneza wieku dorosłego. PZWL, Warszawa 2005.
 8. Narkiewicz O., Moryś J.: Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna. PZWL, Warszawa 2005.
 9. Michałowicz R. (red.): Mózgowe porażenie dziecięce. PZWL, Warszawa 2005.
 10. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jolanta Chmielowiec (ostatnia modyfikacja: 05-10-2019 22:50)