SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
Kod przedmiotu 12.6-WL-Piel2P-NEUROzp4-S19
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Zajęcia praktyczne 40 2,67 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnego pielęgnowania chorych ze schorzeniami neurologicznymi i/lub urazami układu nerwowego. 

Wymagania wstępne

Wiedza w zakresie anatomii i fizjologii człowieka, patofizjologii chorób oraz przedmiotów zrealizowanych w ramach kierunku. 

Zakres tematyczny

Ćwiczenia:

 1. Proces pielęgnowania pacjenta z niedowładem i porażeniem.  
 2. Postępowanie z chorym nieprzytomnym: obserwacja chorego nieprzytomnego; ocena stanu świadomości wg skali Glasgow; najczęściej występujące problemy pielęgnacyjne u chorego nieprzytomnego.
 3. Pielęgnowanie i leczenie chorego z krwotokiem podpajęczynówkowym.
 4. Pielęgnowanie chorego z guzem mózgu.
 5. Leczenie i pielęgnowanie chorego po urazie mózgu: krwiak nadtwardówkowy, krwiak podtwardówkowy.
 6. Pielęgnowanie chorych po udarach mózgu: pierwsza pomoc w przypadku podejrzenia udaru mózgowego; ułożenie chorego (chorego głęboko nieprzytomnego, chorego w stanie senności, chorego przytomnego przed rozpoznaniem udaru, chorego przytomnego z rozpoznaniem udaru).
 7. Pielęgnowanie chorych z chorobą Parkinsona.

Metody kształcenia

Metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna, metoda symulacji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zajęcia praktyczne – warunkiem zaliczenia zajęć jest wykonanie zadania indywidualnego polegającego na rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta, sformułowaniu diagnozy pielęgniarskiej oraz zaplanowaniu opieki pielęgniarskiej. 

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Jaracz K.: (red.): Pielęgniarstwo neurologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008  
 2. Kozubski W., Liberski P. (red.): Choroby układu nerwowego. PZWL, Warszawa2005.  
 3. Prusiński A.: Neurologia praktyczna. PZWL, Warszawa 2005.
 4. Jaracz K.: (red.): Pielęgniarstwo neurologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008  
 5. Kózka M., Płaszewska – Żywko L. (red.): Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010,
 6. Kózka M., Płaszewska – Żywko L. (red.): Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
 7. Czaja E.: Procedury w neurochirurgii. W: Walewska E., Ścisło L. (red.) Procedury pielęgniarskie w chirurgii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012 

Literatura uzupełniająca

 1. Retinger-Grzesiułowa M., Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 1988 r. 
 2. Gołąb B., Jędrzejewski K.: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. PZWL, Warszawa 2005.
 3. Fuller G.: Badanie neurologiczne. PZWL, Warszawa2005.
 4. Kózka M., Płaszewska – Żywko L. (red.): Procedury pielęgniarskie Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009,  
 5. Prusiński A.: Zawroty głowy. PZWL, Warszawa 2005.
 6. Dilling – Ostrowska E. (red): Zespoły bólowe w neurologii dziecięcej. PZWL, Warszawa 2005.
 7. Sacharczuk M.: Neurogeneza wieku dorosłego. PZWL, Warszawa 2005.
 8. Narkiewicz O., Moryś J.: Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna. PZWL, Warszawa 2005.
 9. Michałowicz R. (red.): Mózgowe porażenie dziecięce. PZWL, Warszawa 2005.
 10. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jolanta Chmielowiec (ostatnia modyfikacja: 09-10-2019 16:34)