SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
Kod przedmiotu 12.9-WL-Piel2P-GPGw3-S19
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 5 0,33 - - Egzamin
Ćwiczenia 45 3 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do kompleksowej opieki geriatrycznej. Przekazanie aktualnej wiedzy w zakresie procesów starzenia się ustroju, ostrych i przewlekłych chorób wieku starczego. Wskazanie odrębności postępowania pielęgniarskiego wobec osoby w wieku podeszłym. Zwrócenie uwagi na starość w aspekcie środowiskowym i genetycznym oraz profilaktyki niepomyślnego starzenia się człowieka.

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności zawodowe zdobyte zgodnie z programem w I roku nauczania. Umiejętność oceny potrzeb bio-psycho-społecznych człowieka, wiedza z zakresu podstaw opieki pielęgniarskiej,  nauk podstawowych , społecznych. 

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Przedmiot i zakres geriatrii;
 2. Geriatria wobec wzrostu liczby seniorów, wzrostu długości życia ludzkiego. Problem starzenia się ludności Polski, Europy i świata. Organizacja opieki geriatrycznej w Polsce.
 3. Charakterystyka populacjji seniorów w starszym wieku oraz profilaktyka niepomyślnego starzenia się;
 4. Proces starzenia się w aspekcie biologicznym, psychologicznym i socjoekonomicznym;
 5. Cechy fizjologiczne i psychologiczne człowieka w wieku podeszłym;

Ćwiczenia:

 1. Komunikacja z osobą starszą z uwzględnieniem deficytów wynikających ze starzenia się organizmu oraz choroby;
 2. Kompleksowa Ocena Geriatryczna wykorzystanie skal i testów służących wdrażaniu interwencji;
 3. Etiopatogeneza, przebieg, leczenie,  i profilaktyka chorób wieku, starszego z uwzględnieniem chorób otępiennych oraz wynikających ze starzenia się organizmu.  Rozpoznawanie powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego;
 4. Wielkie problemy geriatryczne pielęgnowanie pacjenta
 5. Diagnoza pielęgniarska, plan opieki, realizacja i ewaluacja procesu pielęgnowania osoby w wieku senioralnym z wymienionymi schorzeniami;
 6. Dietetyka wieku starczego, piramida zdrowego żywienia, zaburzenia elektrolitowe u osób starszych;
 7. Profilaktyka niepomyślnego starzenia, usprawnianie seniorów oraz rehabilitacja geriatryczna.
 8. Problem polipragmazji w geriatrii. Leczenie schorzeń osób w wieku geriatrycznym z uwzględnieniem działania leków w zależności od schorzenia.
 9. Osoba starsza w oddziale szpitalnym i placówce instytucjonalnej. Gromadzenie danych, plan opieki, w oparciu o diagnozę pielęgniarską oraz proces pielęgnowania. Przyjęcie seniora do placówki;
 10. Postępowanie z człowiekiem umierającym i zmarłym z zachowaniem godności uwzględniając procedury.

Samokształcenie

Projekt usprawniania seniora w aspekcie psychofizycznym, przeprowadzenie zaplanowanych działań w grupie seniorów.

CSM

 1. Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta z wybranymi Wielkimi Zespołami Geriatrycznymi- profilaktyka upadków

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca w grupach, praca z książką, metoda przypadków i sytuacyjna, pokaz, instruktaż, ćwiczenia praktyczne, studium indywidualnego przypadku , metoda symulacji (zajęcia realizowane w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin przeprowadzony w formie ustnej, warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia na podstawie (odpowiedź na trzy pytania wylosowane z puli osiemdziesięciu. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczeń. Aktywny udział w dyskusji, przygotowanie procesu pielęgnowania w wybranej jednostce chorobowej. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie i formie uzgodnionej z prowadzącym zajęcia.

Samokształcenie – opracowanie i  przeprowadzenie projektu usprawniania seniora we wskazanej przez prowadzącego placówce opieki senioralnej.

Literatura podstawowa

 1. Błaszczak R, Dominiak I. Wojtczak A. Pielegniarstwo geriatryczne, Edumetriq, Sopot 2017
 2. Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J. A., Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i  Rehabilitacja, PWN, Warszawa 2013
 3. Murdoch I i wsp (red. wyd. polskiego Tomasz Kostka Stany nagłe w geriatrii.) Edra Urban & Partner, 2017
 4. Hager K., Krause O. Geriatria, Edra Urban & Partner, 2017
 5. Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.): Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
 6. Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Kędziora-Kornatowska K., Waszkiewicz N, Psychogeriatria, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2017

 

Literatura uzupełniająca

 1. Schiefele J., Standt J., Dach M. M.: Pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1998.
 2. Brzezińska M. Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości. Difin Warszawa 2011.
 3. Wieczorowska-Tobis K. Talarska D. Różne oblicza starości. UM Poznań Poznań 2011.
 4. Hill R. Pozytywne starzenie się. Laurum 2010.
 5. de Beauvoir S, Starość. Warszawa 2011.
 6. Brocklehurst J. , C., Allen S. C.: Zarys medycyny geriatrycznej. PZWL, Warszawa2005.
 7. de Valden – Gałuszko K. ,Kaptacz A. (red.): Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. PZWL, Warszawa 2005.
 8. Douglas G., Nicol F., Robertson C., Badania kliniczne. Edra Urban & Partner Wrocław 2015.
 9. Grodzicki T. (red.): Geriatria z elementami gerontologii. Via Medica, Gdańsk 2007.
 10. Karasek M (red.): Aspekty medyczne starzenia się człowieka. Łódzkie Towarzystwo naukowe, Łódź 2008. Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M.,(red.)
 11. Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Czelej, Lublin 2009.
 12. Manthorpe J., Iliffe S. Depresja wieku podeszłego. PZWL Warszawa 2010.
 13. Rosenthal T. (red.): Geriatria. Czelej, Lublin  2009.
 14. Czasopisma i podręRosenthal T. (red.): Geriatria. Czelej, Lublin  2009.czniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 06-01-2020 11:20)