SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
Kod przedmiotu 12.9-WL-Piel2P-GPGzp3-S19
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Zajęcia praktyczne 80 5,33 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Doskonalenie umiejętności zdobytych na wykładzie, ćwiczeniach, zajęciach praktycznych, przygotowanie studenta do kompleksowej opieki geriatrycznej. 

Wymagania wstępne

Pozytywna ocena z przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne w zakresie wykładu, ćwiczeń, zajęć praktycznych.

Zakres tematyczny

 

Praktyka zawodowa:

 1. Osoba starsza w oddziale szpitalnym i placówce instytucjonalnej. Gromadzenie danych, plan opieki, wykorzystanie skal i testów służących wdrażaniu interwencji w oparciu o diagnozę pielęgniarską oraz proces pielęgnowania. Przyjęcie seniora do placówki;
 2. Komunikacja z osobą starszą z uwzględnieniem deficytów wynikających ze starzenia się organizmu oraz choroby;
 3. Pielęgnowanie i leczenie ludzi starszych z chorobami otępiennymi.
 4. Pielęgnowanie człowieka starszego z chorobami układu krążenia;
 5. Pielęgnowanie i leczenie ludzi starszych z chorobami układu oddechowego;
 6. Pielęgnowanie i leczenie ludzi starszych z chorobami układu pokarmowego;
 7. Pielęgnowanie i leczenie w chorobach nerek;
 8. Żywienie w okresie starości, postępowanie w cukrzycy;
 9. Pielęgnowanie w chorobach narządów ruchu, usprawnianie osób starszych;
 10. Zespół słabości i kruchości;
 11. Ludzie starzy z upośledzeniem wzroku i słuchu;
 12. Rozpoznawanie powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego;
 13. Zastosowanie środków farmakologicznych w leczeniu wielochorobowości z uwzględnieniem interakcji leków;
 14. Postępowanie z człowiekiem umierającym i zmarłym z zachowaniem godności uwzględniając procedury.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca w grupach, praca z książką, , metoda przypadków i sytuacyjna, pokaz, instruktaż, ćwiczenia praktyczne, studium indywidualnego przypadku , metoda symulacji (jęcia realizowane w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praktyka zawodowa – warunkiem zaliczenia jest obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem i współpracy z personelem oraz kontaktu z rodziną. Do praktyki zawodowej przystępuje student, który zaliczył wykład, ćwiczenia i zajęcia praktyczne na ocenę pozytywną.

Literatura podstawowa

 1. Hager K., Krause O. Geriatria, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2018
 2. Błaszczak R, Dominiak I. Wojtczak A. Pielegniarstwo geriatryczne, Edumetriq, Sopot 2017
 3. Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J. A., Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i  Rehabilitacja, PWN, Warszawa 2013
 4. Murdoch I i wsp (red. wyd. polskiego Tomasz Kostka Stany nagłe w geriatrii.) Edra Urban & Partner, 2017
 5. Rosenthal T. (red.): Geriatria. Czelej, Lublin  2009.
 6. Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.): Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

 

Literatura uzupełniająca

 

 1. Brzezińska M. Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości. Difin Warszawa 2011.
 2. Wieczorowska-Tobis K. Talarska D. Różne oblicza starości. UM Poznań Poznań 2011.
 3. Hill R. Pozytywne starzenie się. Laurum 2010.
 4. Brocklehurst J. , C., Allen S. C.: Zarys medycyny geriatrycznej. PZWL, Warszawa2005.
 5. de Valden – Gałuszko K. ,Kaptacz A. (red.): Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. PZWL, Warszawa 2005.
 6. Grodzicki T. (red.): Geriatria z elementami gerontologii. Via Medica, Gdańsk 2007.
 7. Karasek M (red.): Aspekty medyczne starzenia się człowieka. Łódzkie Towarzystwo naukowe, Łódź 2008. Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M.,(red.)
 8. Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Czelej, Lublin 2009.
 9. Manthorpe J., Iliffe S. Depresja wieku podeszłego. PZWL Warszawa 2010.
 10. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 06-01-2020 10:50)