SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fonetyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fonetyka
Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-FON-K-14_genZ96EV
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • mgr Peter Preston
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Po ukończeniu kursu student opanuje terminologię z zakresu fonetyki i fonologii języka angielskiego i wykorzysta zdobytą wiedzę w praktyce zgodnie z przewidzianym zakresem tematycznym przedmiotu.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czynny udział w zajęciach.

Zakres tematyczny

Podstawowe zagadnienia z zakresu fonetyki artykulacyjnej: narządy mowy i ich funkcje, tworzenie dźwięków, podstawowe kryteria klasyfikacji samogłosek, spółgłosek i półsamogłosek angielskich.

Główne zagadnienia z zakresu fonetyki normatywnej: angielski system samogłoskowy i spółgłoskowy, prozodia (akcent, intonacja, kategorie łączeń międzywyrazowych), podstawy transkrypcji fonetycznej.

Podstawowe zagadnienia z zakresu fonetyki normatywnej (z naciskiem na fonetykę korekcyjną): korekta i analiza błędów fonetycznych, praca nad usprawnieniem strony fonicznej języka.

Metody kształcenia

1.       Prezentacje;

2.       Burza mózgów;

3.       Ćwiczenie klasowe;

4.       Dyskusje w zajęciach;

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praktyczne opanowanie podstawowych zasad z zakresu fonetyki. Opanowanie zasad transkrypcji fonetycznej. Aktywność na zajęciach, pozytywne oceny z kontroli bieżącej, zaliczenie testu końcowego.

Następująca tabela przedstawia progi procentowe konieczne do uzyskania określonej oceny.

 

                %

Ocena

0% - 54,99%

ndst (2.0)

55% - 69,99%

dost (3.0)

70% - 74,99%

dst+ (3.5)

75% - 80.99%

db (4.0)

81% - 90,99%

db+ (4.5)

91% - 100%

bdb (5.0)

Literatura podstawowa

Cruttenden, Alan [Ed]. 2001. Gimson's Pronunciation of English 6th Edition. Arnold.

Roach, Peter. 1983. English Phonetics and Phonology. CUP.

Sobkowiak, Włodzimierz. 1996. English Phonetics for Poles. Bene Nati.

Wells, J. C. 1999. Longman Pronunciation Dictionary. Longman.

O'Connor, J. D. 1980. Better English Pronunciation. CUP.

Literatura uzupełniająca

Handbook of the International Phonetic Association. CUP, 1999.

Daniel Jones. 1922. An Outline of English Phonetics. G E Stechert & Co. New York. [PDF available free online at: https://ia600407.us.archive.org/33/items/cu31924027389505/cu31924027389505.pdf : accessed on 24/04/2018].

Crystal, David. 1991. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Blackwell.

Ladefoged, Peter. 1982. A course in Phonetics. Harcourt Brace Jovanovich.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Peter Preston (ostatnia modyfikacja: 21-05-2020 16:07)