SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka angielskiego IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego IV
Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA4-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • mgr Peter Preston
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka angielskiego 4 - Czytanie - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka angielskiego 4 - Pisanie - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka angielskiego 4 - Słuchanie - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka angielskiego 4 - Mówienie - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka angielskiego 4 - Egzamin - Egzamin 0 0 0 0 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem kursu jest rozwinięcie receptywnych i produktywnych umiejętności językowych zarówno w pisaniu jak i mówieniu, które mają na celu osiągnięcie minimalnego poziomu językowego B2+ opisanego wg ESKOJ/CEFR, poprzez rozszerzanie wiedzy z zakresu słownictwa i struktur gramatyczno-leksykalnych oraz ćwiczenia z zakresu czytania, pisania, mówienia i słuchania.

Wymagania wstępne

Ukończenie kursu PNJA III przynajmniej z oceną 3.0 lub wyższą.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje szeroko rozumianą tematykę związaną z tematami życia codziennego, osobistymi zainteresowaniami i dylematy współczesnej cywilizacji, które rozumiane są jako ogólnoużytkowy język angielski; zagadnienia te mają przyczynić się do ukształtowania postawy językowej studenta jako niezależnego użytkownika języka angielskiego (wg ESKOJ/CEFR). Semestr 4 stanowi okres poszerzania wiadomości z zakresu struktur leksykalno-gramatycznych ze szczególnym uwzględnieniem formalnego aspektu języka.

Metody kształcenia

Dominującą metodą kształcenia będzie podejście komunikatywne wykorzystujące indywidualne metody pracy, pracę w parach lub w całej grupie w oparciu o zadania, ćwiczenia, dyskusje, prezentacje i zadania domowe. Zintegrowanych charakter nauczania języka angielskiego, z uwzględnieniem specyfiki nauczania i oceniania, obejmuje 4 sprawnościach: pisanie, mówienie, słuchanie i czytanie. Nauczanie poszczególnych sprawności uwzględnia jednocześnie pozostałe sprawności, co w naturalny sposób wynika ze zintegrowanego podejścia do nauczania języka obcego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z wszystkich indywidualnych kursów bloku PNJA i ocena 3.0 lub wyższy z egzaminu końcowy.

Uczestnictwo w zajęciach PNJA jest obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy. Uczestnictwo w zajęciach jest  brane pod uwagę przy ocenie poszczególnych kursów (wymagane 80% obecności na zajęciach). Ocena kursów stanowi domyślnie średnią ocen uzyskanych podczas oceniania ciągłego i ocenę końcową z danego kursu.  Ocenianie ciągłe odbywa się w oparciu o różnorodne zadania (w tym testów) przewidzianych przez prowadzącego kurs oraz na podstawie obserwacji zaangażowania student w zajęcia. Do przystąpienia do egzaminu wymagane jest zaliczenie każdego komponentu wchodzącego w skład bloku zajęć PNJA. Ocena końcowa przedmiotu oparta jest na wynikach procentowych uzyskanych z egzaminu PNJA, którego 5 części jest równo ważone w całości, z tym że wynik jest podawany tylko wtedy, gdy wszystkie części są zakończone.

Kryteria oceniania sprawności mówienia i pisania są zgodne z kryteriami oceniania tych sprawności podczas egzaminu PNJA na danym poziomie językowym.

Poniższa skala ocen uwzględnia przedziały procentowe, które są stosowane podczas oceniania wynik egzaminu z PNJA:

%

Ocena

0% - 59,99%

ndst (2.0)

60% - 67,99%

dost (3.0)

68% - 74,99%

dst+ (3.5)

75% - 81.99%

db (4.0)

82% - 87,99%

db+ (4.5)

88% - 100%

bdb (5.0)

Literatura podstawowa

Słowniki-

 1. Macmillan English Dictionary for Advanced learners
 2. Longman Language  Activator

 

Gramatyka-

 1. Murphy, Raymond. 1994. English Grammar in Use (intermediate). Cambridge University Press.
 2. Swan, M. 1995. Practical English Usage. OUP.
 3. Thomson, A. J., Martinet, A. V. 1986. A Practical English Grammar. OUP.

 

Wybrane pozycje do samodzielnej pracy (  z kluczem odpowiedzi) -

 1. McCarthy, M, O’Dell, F. 1994. English Vocabulary in Use – upper-intermediate & advanced. CUP.
 2. Vince, M. 1996. First Certificate Language Practice. Macmillan Heinemann. Oxford.
 3. Każdorazowo ustalana przez prowadzącego

Literatura uzupełniająca

 1. Strony internetowe zawierające materiały do ćwiczeń ze słuchania I czytania ze zrozumieniem:

www.bbc.co.uk

www.cnn.com

www.ted.com

 1. Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi

W zakresie, w jakim obowiązują wszelkie przepisy dotyczące pandemii wirusa COVID19, kurs ten może obejmować metody i techniki uczenia się na odległość.


Zmodyfikowane przez mgr Peter Preston (ostatnia modyfikacja: 18-07-2020 15:26)