SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka angielskiego VI - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego VI
Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA6-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • mgr Peter Preston
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka angielskiego VI - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka angielskiego VI - Egzamin 0 0 0 0 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem kursu jest rozwinięcie receptywnych i produktywnych umiejętności językowych zarówno w pisaniu jak i mówieniu, które mają na celu osiągnięcie poziomu językowego C1 opisanego wg ESKOJ/CEFR, poprzez rozszerzanie wiedzy z zakresu słownictwa i struktur gramatyczno-leksykalnych oraz ćwiczenia z zakresu czytania, pisania, mówienia i słuchania.

Wymagania wstępne

Ukończenie kursu PNJA V przynajmniej z oceną 3.0 lub wyższą.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje znajomość języka ogólnego, profesjonalnego oraz akademickiego. Semestr 6 będzie stanowił okres konsolidacji wiadomości z zakresu struktur leksykalno-gramatycznych w przygotowywanie do egzaminu końcowego.

Metody kształcenia

Dominującą metodą kształcenia jest podejście komunikatywne, wykorzystujące indywidualne metody pracy, pracę w parach lub w całej grupie w oparciu o zadania, ćwiczenia, dyskusje, prezentacje i zadania domowe. Ze względu na małą ilość godzin oraz potrzebę przygotowania studentów do przystąpienia do egzaminu, PNJA ma formę zajęć ze zintegrowanych sprawności językowych. Celem kursu jest nauczanie języka w oparciu o zintegrowane podejście do nauczania języka, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu struktur  gramatycznych i leksykalnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z kursu PNJA i ocena 3.0 lub wyższa z egzaminu końcowego.

Uczestnictwo w zajęciach PNJA jest obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy. Uczestnictwo w zajęciach będzie brane pod uwagę przy ocenie poszczególnych kursów (wymagane 80% obecności na zajęciach). Ocena indywidualnych kursów stanowi myślowo średnią ocen uzyskanych podczas oceniania ciągłego i ocenę końcową z danego kursu.  Ocenianie ciągłe odbywa się w oparciu o różnorodne zadania (w tym testy) przewidziane przez prowadzącego kurs oraz na podstawie obserwacji zaangażowania studenta w zajęcia.  Do przystąpienia do egzaminu wymagane jest zaliczenie z kursu PNJA. Ocena końcowa przedmiotu będzie oparta na wynikach procentowych uzyskanych z egzaminu PNJA, którego 5 części jest równo ważone w całości, z tym że wynik jest podawany tylko wtedy, gdy wszystkie składniki są zakończone.

Kryteria oceniania sprawności mówienia i pisania są zgodne z kryteriami oceniania tych sprawności podczas egzaminu PNJA na danym poziomie językowym.

Poniższa skala ocen uwzględnia przedziały procentowe, które są stosowane podczas oceniania wynik egzaminu z PNJA:

 

%

Ocena

0% - 59,99%

ndst (2.0)

60% - 67,99%

dost (3.0)

68% - 74,99%

dst+ (3.5)

75% - 81.99%

db (4.0)

82% - 87,99%

db+ (4.5)

88% - 100%

bdb (5.0)

Literatura podstawowa

Słowniki-

 1. Cambridge International Dictionary of English
 2. Longman Language  Activator

 

Gramatyka-

 1. Hewings, Martin. 1999. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press.
 2. Collins Cobuild English Grammar. 1990. Collins. London.
 3. Thomson, A. J., Martinet, A. V. 1986. A Practical English Grammar. OUP.

 

Wybrane pozycje do samodzielnej pracy (z kluczem odpowiedzi)-

 1. McCarthy, M, O’Dell, F. 1994. English Vocabulary in Use – upper-intermediate & advanced. CUP.
 2. Vince, M. 1994. Advanced Language Practice. Macmillan Heinemann. Oxford.
 3. Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

 1.  Strony internetowe zawierające materiały do ćwiczeń ze słuchania I czytania ze zrozumieniem:

www.bbc.co.uk

www.cnn.com

www.ted.com

 1. Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi

W zakresie, w jakim obowiązują wszelkie przepisy dotyczące pandemii wirusa COVID19, kurs ten może obejmować metody i techniki uczenia się na odległość.


Zmodyfikowane przez mgr Peter Preston (ostatnia modyfikacja: 18-07-2020 15:31)