SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do językoznawstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa
Kod przedmiotu 09.3-WH-FAP-WJZ-Ć-14_gen0XC5W
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Leszek Szymański, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazać język jako przedmiot badań naukowych z wielu perspektyw.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pełne uczestnictwo w zajęciach.

Zakres tematyczny

Język jako system komunikacji

Język a komunikacja zwierząt

Teorie pochodzenia języka

Rozwój pisma i systemów piśmiennictwa

Słowo i procesy słowotwórcze

Semantyka

Pragmatyka

Analiza dyskursu

Komunikacja niejęzykowa

Język migowy

Regionalne zróżnicowanie języka

Społeczne zróżnicowanie języka

Metody kształcenia

Rozmowa nauczająca, dyskusja, opis wyjaśniający, burza mózgów, studium przypadków, projekt, praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. Regularne uczęszczanie na zajęcia.

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

3. Wykonanie zleconych zadań.

4. Przedstawienie wyników zleconych zadań.

5. Pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Literatura podstawowa

  1. Crystal, D. Language and the Internet. CUP, 2006.

  2. Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of Language. CUP, Cambridge, 2010.

  3. Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. CUP, Csambridge, 2003

  4. Fromkin, V. Rodman R, and N. Hyams. An Introduction to Language. Wadsworth, Cengage Learning, 2010

  5. Yule, G. The Study of Language. CUP, 2006.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Lista polecanych pozycji bibliograficznych może zostać rozbudowana przez prowadzącego w zależności od potrzeb.


Zmodyfikowane przez dr hab. Leszek Szymański, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-05-2020 18:33)