SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury amerykańskiej I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury amerykańskiej I
Kod przedmiotu 09.2-WH-FAP-HLT3-Ć-14_genAU1TD
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Mobley
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Zdobycie podstawowej wiedzy o procesie literackim omawianej epoki – nurtach literackich oraz twórczości wiodących autorów.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Ciągłości i przemiany literatury amerykańskiej od purytanizmu do romantyzmu. Cechy literatury kolonialnej. Oświecenie amerykańskie. Różnorodność romantyzmu amerykańskiego na przykładzie dwóch odrębnych kierunków: transcendentalizmu i czarnego romantyzmu.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny (W), wykład konwersatoryjny (Ćw), praca z tekstem (W, Ćw), dyskusja (Ćw)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń i dopuszczenie do egzaminu na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach i wykazania się  umiejetnością  interpretacji utworów owawianych na zajeciach.

Literatura podstawowa

  1. Bradford, W. 1981. Of Plymouth Plantation. New York: Modern Library.
  2. Emerson, R. W., Thoreau, H.D.. 2008. The Complete Works of Ralph Waldo Emerson & Henry David Thoreau. USA: Create Space Independent PublishingPlatform.
  3. Franklin, B. 1956. Autobiography. New York: Ballantine Books.
  4. Hawthorne, N. 2000.The Scarlet Letter. New York: The Modern Library.
  5. Irving, W., 1962. The Legend of Sleepy Hollow and Other Selections From Washington Irving. New York: Simon & Schuster Inc.
  6. Mazur, Z. 2005. The College Anthology of American Literature. Krakow: Universitas.
  7. Melville, H. 2000. Moby-Dick. New York: The Modern Library.
  8. Poe, E. A. 1994. Selected Tales. New York: Penguin Books.

Literatura uzupełniająca

1. Lamb, R. P. and Thompson G. R. 2005. Companion to American Fiction 1865–1914. Malden: Blackwell Publishing.

2. Samuels, S. 2004. A Companion to American Fiction 1780–1865. Malden: Blackwell Publishing.

3. Tinnemeyer, A. and Gantt M. G. 2010. Student’s Encyclopedia of Great American Writers: Beginnings to 1830. New York: Facts on File.

 

 

Uwagi

Brak uwag.


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Mobley (ostatnia modyfikacja: 16-05-2020 13:26)