SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wielka Brytania: historia i współczesność - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wielka Brytania: historia i współczesność
Kod przedmiotu Ć8.3-WH-FilolP-WK-Ć-S14_genK7TH3
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Ćwiczenia: Celem zajęć jest przedstawienie współczesnej Wielkiej Brytanii poprzez omówienie polityczno-społecznych oraz geograficzno-ekonomicznych aspektów życia codziennego jej mieszkańców. Po zrealizowaniu materiału słuchacz powinien znać i rozróżniać podstawowe pojęcia związane z: geografią Wysp Brytyjskich (nazewnictwo, ludność, powierzchnia, główne rzeki, jeziora oraz szczyty i łańcuchy górskie), polityką (partie polityczne, wybory, Parlament i rząd, monarchia konstytucyjna, Izba Lordów oraz Izba Gmin, rodzina królewska oraz współczesne kryzysy monarchii), systemem prawnym (CPS, typologia sądów), opieką społeczną (zasiłki, NHS, organizacje charytatywne), religią, edukacją i mediami Zjednoczonego Królestwa, identyfikować regiony oraz najważniejsze miasta Zjednoczonego Królestwa na mapie, potrafić wyjaśnić specyfikę poszczególnych regionów (Anglii, Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej) oraz nazwać poszczególne zjawiska związane z tymi regionami.

Wykład: Przedmiot ma za zadanie przedstawić najważniejsze etapy tworzenia się cywilizacji brytyjskiej, które doprowadziły do powstania Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz ukazać proces kształtowania się brytyjskiego społeczeństwa i wydarzeń wpływających na jego rozwój. Poprzez ukazanie zmian w rozwoju terytorialnym, administracyjnym, ustrojowym i gospodarczym Wielkiej Brytanii, przedmiot ten ma pozwolić dostrzec i zrozumieć zmieniającą się pozycję polityczno-gospodarczą kraju na przestrzeni wieków oraz jego znaczenie i wpływ na dzieje Europy i świata.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego umożliwiająca uczestnictwo w zajęciach.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia: w zakresie współczesnej Wielkiej Brytanii program uwzględnia następującą tematykę zajęć:
1.    The British Isles: locations, comparison. The terms: the British Isles, the British Islands, Great Britain, Ireland, the Republic of Ireland, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Isle of Man, the Channel Islands.Four nations: flags, plants, colour, patron. The Union Jack. Terms: Albion, Britannia, Briton, Caledonia, Cambria, Hibernia. Statistics: area, population, density. Geography: mountains, rivers, lakes. The climate. 
2.    British population, age distribution and density.Conurbations, dormitory towns, green belts. Energy: natural resources: gas, oil, coal, electricity. Transport and communications: railways and airports.
3.    Regions: London, South East, South West.
4.    Regions:  East Anglia,  Midlands, Northumbria.
5.    Regions: Scotland, Wales, Northern Ireland, offshore islands.
6.    The style of democracy Constitutional monarchy versus parliamentary democracy. "Unwritten" constitution. Do's and dont's of the government and citizens. The separation of powers. The monarchy: the Queen. Crisis of the monarchy.
7.    British Parliament. Elections. National constituencies. The Speaker.Frontbenchers and backbenchers. How a bill becomes a law. The House Commons and the House of Lords.
8.    Political parties: Conservative, The Labour, Liberal Democrats - history, views, votes, leaders. The government: a single party government, collective responsibility, the Cabinet. The Prime Minister. Secretaries of State. Local governments.
9.    The legal system: Crown Prosecution Service, types of courts, their structure and functioning, solicitors versus barristers, the High Court of Justice. 
10.    Religion: the established churches, religious minorities. Welfare: benefits, National Health Service, charity.
11.    The education system. Types of schools. Examinations. Further education. Universities: degrees, types of universities. The most famous universities in the UK.
12.    The media. The press: types of newspapers. Television. Radio. The British Broadcasting Corporation (BBC). The Internet.

Wykład: Program uwzględnia następującą tematykę zajęć: prahistoria, ludy celtyckie, okupacja Brytanii przez wojska Cesarstwa Rzymskiego, inwazję ludów germańskich, Anglosasów, Wikingów, Normanów, Brytania po najeździe Normanów (dynastia Plantagenetów), Wielka Karta Swobód Jana bez Ziemi, początki parlamentaryzmu, Wojna Stuletnia, Wojna Róż, rządy absolutne za panowania Tudorów, Reformacja – powstanie Kościoła Anglikańskiego, prezbiterianizm w Szkocji, czasy elżbietańskie i początki potęgi brytyjskiej, konflikt między królem i parlamentem, krótki okres republiki (Cromwell), rozwój nauki w XVII wieku, Wielka Brytania w XVIII w: polityka i finanse, rozwój demokracji, Wielka Rewolucja Przemysłowa i jej skutki, udział w wojnach napoleońskich, Brytania epoki wiktoriańskiej – imperium brytyjskie, reformy społeczne w XIX wieku, powstanie Partii Pracy, okres kryzysu gospodarczego, udział W. Brytanii w I i II Wojnie Światowej. Rozwijanie wiedzy na wyżej wymienione tematy powiązane jest z zapoznaniem się z wybranymi elementami historii Irlandii, Szkocji i Walii.

Metody kształcenia

Ćwiczenia i wykład: wykład, w tym także wykład konwersatoryjny, dyskusja, w tym także dyskusja panelowa i punktowana.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Podstawą do uzyskania zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach i aktywny w nich udział poprzez bycie przygotowanym do omawianych tematów w trakcie zajęć oraz przedstawienie jednej prezentacji . Ponadto warunkiem do uzyskania pozytywnej oceny jest zaliczenie kolokwium, formą którego są pytania otwarte oraz test wyboru.

Wykład: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w wykładach oraz zdanie egzaminu.

Literatura podstawowa

Ćwiczenia:

1.    O'Driscoll J., Britain for Learners of English, Oxford 2009.
2.    Sheerin S., Seath J., White G., Spotlight on Britain, Oxford 1990. 
3.    McDowall D., Britain in Close-Up, Harlow 1993. 
4.    Harvey P., Jones R., Britain Explored, Longman 1996.
 

Wykład:

Daniell Ch., A Traveller’s History of England, Gloucestershire 1991.
McDowall D., An Illustrated History of Britain, Harlow 1990.
Morgan K., The Oxford History of Britain, Oxford 2001.

Literatura uzupełniająca

Ćwiczenia:

100 Questions Answered - The United Kingdom, London: Foreign & Commonwealth Office, 2003.
Oakland J. British Civilisation: An Introduction (Fifth Edition), London: Routledge 2002.
Encyclopedia of Contemporary British Culture, ed. Peter Childs and Mike Storry, London: Routledge 1999.

Wykład:

Trevelyan G., A Shortened History of England, London 1987.
Kearney H., The British Isles: A History of Four Nations, Cambridge, Cambridge 1995.
Zins H., Historia Anglii, Warszawa 1995.
Kędzierski J., Dzieje Anglii 1485-1939, Wrocław 1986.
Lipoński W., Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich, Poznań 1995.
Cawthorne N., Życie prywatne angielskich władców, Warszawa 2000.
Abercrombie N., Warde A., Social change in Contemporary Britain, Cambridge 1992.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-05-2020 18:35)