SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Proseminarium I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Proseminarium I
Kod przedmiotu 09.0-WH-FAP-PRS-S-14_genTKUUP
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 - Wyposażenie studenta w podstawowe umiejętności badawcze.

- Rozwijanie umiejętności syntetycznego wyrażania własnych myśli.

- Rozwijanie umiejętności pracy z tekstem naukowym.

- Przygotowanie do łączenia pracy badawczej z wybranymi koncepcjami teoretycznymi.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

   -  Formułowanie tematu pracy badawczej.

    - Eksploracja pola badań.

    - Stawianie pytań badawczych.

    - Struktura pracy i jej specyfika.

    - Zapoznanie się z dorobkiem naukowym dotyczącym tematu.

  -  Zapoznanie się ze sposobami powoływania się na cytowane źródła.

    - Określenie metod badawczych.     

Metody kształcenia

Dyskusja, metaplan, burza mózgów, metoda problemowa 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z przedmiotu uwarunkowane jest pozytywną weryfikacją postępów w przygotowywaniu się do napisania pracy dyplomowej –  na podstawie końcowej pisemnej pracy seminaryjnej.

Literatura podstawowa

Ustalana przez prowadzącego

Literatura uzupełniająca

Ustalana przez prowadzącego

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 16-07-2020 19:42)