SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język rosyjski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język rosyjski
Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JR1-Ć-S14_genNGX4A
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • mgr Genowefa Rutkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cykl praktycznych ćwiczeń z języka rosyjskiego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania kompetencji komunikacyjnej i językowej. Wprowadzenie podstawowej terminologii nauk humanistycznych i społecznych. Poznawanie specyfiki kulturowej Rosji. Uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dla potrzeb studiowania i wykonywania pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie A2+/B1 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

1. Zawieranie znajomości, zwrotu grzecznościowe. Zachowania zgodne z etykietą rosyjską. Prezentacja osób, stosunki personalne.
2. Biografia. Prezentacja danych osobowych. Ankieta personalna
3. Nasi znajomi i przyjaciele. Przyjaźń. Określanie cech fizycznych i charakterologicznych.
4. Rodzina. Status rodzinny i zawodowy. Relacje interpersonalne i modele stosunków rodzinnych.
5. Codzienne czynności domowe. Rozkład dnia. Dzień powszedni i świąteczny. Plany na nadchodzący dzień i tydzień.
6. Czas wolny - preferencje, upodobania, zainteresowania i pasje.
7. Wybrane aspekty etykiety rosyjskiej. Zachowanie w typowych sytuacjach. Wyrażanie zakazu i przyzwolenia, zapraszanie, zgoda, grzeczna odmowa, przepraszanie, wyrażanie żalu i wdzięczności.

 

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna; praca z tekstem źródłowym, tekstem prasowym; dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, burza mózgów, gry dydaktyczne, wywiad, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej ( testy cząstkowe, sprawdziany). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego.

Literatura podstawowa

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. M. Zybert, Новые встречи 2, WSiP, Warszawa 2003

2. M. Zybert, Новые встречи 3, WSiP, Warszawa 2004

3. A. Pado, Успех 2, Podręcznik do języka rosyjskiego, kurs kontynuacyjny, WSiP, Warszawa 2003

4. S. Szczygielska, Język rosyjski, Repetytorium tematyczno-leksykalne, cz. 2, wyd. Wagros, Poznań 2005

5. A. Gołubiewa, N. Kowalska, Русский язык сегодня, wyd. Agmen, Warszawa 2000

6. I. Osipowa, Здравствуте cz. 4, podręcznik do nauki języka rosyjskiego, wyd. Gebethner, Warszawa 1995

7. J. Dobrowolski, Тусовка. Русский язык XXI века, Warszawa 2003

8. M. Zybert, Nowyj dialog 2. Język rosyjski. Kurs dla początkującyh i kontynuujacych naukę, WSi P, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. D. Dziewanowska, Гамматика без проблем, WSiP, Warszawa 2005

2. S. Szadyko, Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, wyd. Poltext, Warszawa 2004

3. A. Родимкина З. Райли Н. Ландсман, Россия сегодня. Teksty i ćwiczenia do nauki języka rosyjskiego na etapie średnio zaawansowanym, wyd. REA, Warszawa 2003

4. A. Pado, Ты за или против. Materiały uzupełniające, język rosyjski. WSiP, Warszawa 2003

5. K. Rumińska, Mały podręcznik tekstów pisanych, PWN, Warszawa 1996

6. A. Pado, Читай, пиши, говори, 1 WSiP, Warszawa 1997

7. A Pado, читай, пиши, говори, 2 WSiP, Warszawa 1998

8. Н. П. Вольская Д. Б. Губков, Можно? Нельзя?, Практический минимум по культурной адаптации в русской среде, Издательство „Русский язык”, Москва 2001

 

Uwagi: Poza literaturą podstawową i uzupełniającą program przewiduje korzystanie z zasobów Internetu, telewizji(stacje rosyjskie), czasopism rosyjskich.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez mgr Genowefa Rutkowska (ostatnia modyfikacja: 03-06-2020 21:07)