SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język francuski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język francuski
Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JF2-Ć-14_genECT6X
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • mgr Barbara Wrześniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cykl praktycznych ćwiczeń z języka francuskiego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania kompetencji komunikacyjnej i językowej. Wprowadzenie podstawowej terminologii nauk humanistycznych i społecznych. Uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dla potrzeb studiowania i wykonywania pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka francuskiego na poziomie A2+/B1 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

  1. Opis sytuacji z dziedziny kultury i sztuki (formułowanie wypowiedzi na zadany temat,   wyrażanie opinii, umiejętność jej uzasadniania, formułowanie propozycji, zwroty konwersacyjne).
  2. Student w środowisku uniwersyteckim krajowym i zagranicznym (struktura uczelni, finansowanie studiów, stypendia).
  3. Różnorodne obszary współczesnego życia ( relacje w środowisku prywatnym i zawodowym).  
  4. Człowiek w relacjach społecznych ( wielokulturowość, uprzedzenia, problem imigracji, zaangażowanie na rzecz organizacji społecznych i wolontariatu).

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna; praca z tekstem źródłowym, tekstem prasowym; dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, burza mózgów, gry dydaktyczne, wywiad, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej ( testy cząstkowe, sprawdziany). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego.

Literatura podstawowa

Anne Guilaine Andre, Voyages, Edition internationale

Literatura uzupełniająca

 

  1. Elodie Heu, Le Nouvel Edito Niveau B1, Didier

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 06-07-2020 17:10)