SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ogólne prawo administracyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ogólne prawo administracyjne
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-OPA-Ć-14_pNadGen2R4KE
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Żołnierczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z prawem administracyjnym jego instytucjami i terminologią, obowiązującą regulacją prawną z zakresu administracyjnego prawa ustrojowego i materialnego, a także ogólnymi elementami regulacji procesowej.

Wymagania wstępne

Znajomość prawa konstytucyjnego, nauki administracji, wstępu do prawoznawstwa

Zakres tematyczny

Pojęcie prawa administracyjnego i rodzaje norm prawa administracyjnego. Pojęcie administracji publicznej – definicje podmiotowe, przedmiotowe, mieszane, opisowa definicja administracji publicznej, źródła prawa – zamknięcie i otwarcie systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, prawne formy działania administracji (pojęcie katu administracyjnego i jego rodzaje, uznanie administracyjne, wymogi prawidłowości aktu administracyjnego i jego wady, akty o szczególnej nazwie, ugoda administracyjna, porozumienie, przyrzeczenie). Struktura administracji. Pojęcie organu administracji publicznej. Organ a urząd. Problematyka zakładu administracyjnego. Gmina, powiat, województwo- organy, zadania (podział zadań na własne i zlecone). Powiat grodzki. Status radnego (ograniczenia antykorupcyjne dotyczące radnych, prawa i obowiązki radnego). Kontrola a nadzór. Rodzaje kontroli- kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich, kontrola Rzecznika Praw Dziecka, kontrola prokuratorska, kontrola sejmowa, kontrola PIP. Wywłaszczenie nieruchomości. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, decyzja o pozwoleniu na budowę, samowola budowlana. Dostęp do informacji publicznej. Obywatelstwo polskie a obywatelstwo UE.

 

 

Metody kształcenia

Wykład werbalny z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia oparte na pracy studentów w grupach i indywidualnej. Rozwiązywanie kazusów i zadań. Dyskusja. Analiza aktów prawnych i orzecznictwa. Przygotowywanie opinii prawnych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin ustny lub pisemny. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń.

Ćwiczenia: kolokwia zaliczeniowe, praca na zajęciach, rozwiązywanie kazusów, zadań i przygotowywanie opinii na temat wskazany przez prowadzącego.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, WK 2019 r.;
  2. E. Ura, Prawo administracyjne, wyd. 3, WK 2015 r.
  3. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, wyd. 8, WK 2018 r.

Literatura uzupełniająca

  1. M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, WK 2019 r.;
  2. E. Ochendowski, Prawo administracyjne, Warszawa 2015.

Uwagi

Aktualną literaturę i orzecznictwo adekwatną do obowiązującego stanu prawnego wskaże na pierwszych i kolejnych zajęciach prowadzący


Zmodyfikowane przez dr Ewa Żołnierczyk (ostatnia modyfikacja: 22-04-2020 11:10)