SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarys prawa pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarys prawa pracy
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-ZPP-W-14_pNadGenWM6BM
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Joanna Zdanowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Przedmiot „Zarys prawa pracy” ma służyć uzyskaniu przez studenta wiedzy z zakresu prawa pracy. Celem tego przedmiotu jest umożliwienie studentowi rozumienia ogólnych zasad systemu prawa pracy oraz przygotowanie studenta do praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy, w tym posługiwania się przepisami prawa pracy w praktyce zawodowej. Dzięki korzystaniu na zajęciach ze źródłowych dokumentów oraz przykładowych wzorów pism procesowych student ma możliwość pozyskania wiedzy na temat interpretacji przepisów prawa pracy oraz sporządzania pism z zakresu omawianej dziedziny. Celem zajęć będzie także wykształcenie samodzielnej postawy w stosunku do poruszanych zagadnień.

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy o państwie i prawie.

Zakres tematyczny

wykład

 1.  Zakres oraz funkcje prawa pracy. Zasady prawa pracy. Źródła prawa pracy.
 2.  Stosunek pracy. Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy.
 3. Katalog obowiązków pracownika i pracodawcy i odpowiedzialność za ich naruszenie
 4.  Czas pracy.
 5. Wynagrodzenie za pracę.
 6. Urlopy pracownicze
 7. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
 8. Pracownicze podleganie ubezpieczeniom społecznym.
 9.  Wybrane zagadnienia prawa urzędniczego.

Metody kształcenia

 • wykład problemowy,
 • techniki multimedialne,
 • praca na aktach prawnych i dokumentach,
 • dyskusja dydaktyczna.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestniczenie na zajęciach oraz rozwiązanie testu końcowego, na który składają się pytania jednokrotnego wyboru,  pytania otwarte oraz zagadnienia do uzupełnienia.

Literatura podstawowa

 1. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2019;
 2. R. Terlecki, N. Szok, Prawo pracy w praktyce, Warszawa 2018;
 3. Kodeks pracy,Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 ze zm. 

Literatura uzupełniająca

 

 1. M. Gersdorf, K. Rączka, E. Maniewska, M. Raczkowski, Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2018.
 2. S. Maciejewski, Prawo pracy. Poradnik praktyczny z wzorami pism i umów, Lublin. 2008;
 3. M. Raczkowski, A. Woźniak, Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy, Warszawa 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Andrzej Tatara (ostatnia modyfikacja: 01-05-2020 11:15)