SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Postępowanie administracyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Postępowanie administracyjne
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-PA-Ć-14_pNadGenD2XR7
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Rafał Bucholski
  • dr Norbert Banaszak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Poznanie systemu gwarancji prawnych obrony jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej. Ocena systemu gwarancji wobec europejskich standardów prawa do dobrej administracji i prawa do obrony na drodze sądowej. Realizacja standardów europejskich w świetle przyjętej autonomii proceduralnej wewnętrznego (krajowego) porządku prawnego. Prowadzone wykłady i ćwiczenia mają dać pełne podstawy do oceny przyjętych rozwiązań prawnych w oparciu o dorobek doktryny oraz szeroko wykorzystane orzecznictwo sądowe. Student poznaje podstawowe zagadnienia stosowania przepisów prawa procesowego. Daje to podstawy przygotowania do wykonywania zawodów prawniczych (np.: sporządzanie pism procesowych, decyzji organów administracji).Zakres wiedzy obejmuje postępowanie administracyjne. Podstawowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z zasadami wykładni i stosowania przepisów prawa procesowego.

 

 

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza z zakresu prawa administracyjnego.

Zakres tematyczny

Zasady postępowania administracyjnego. Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym.  Pojęcie postępowania administracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje. Organ prowadzący postępowanie administracyjne. Strona postępowania administracyjnego. Podmioty na prawach strony. Uczestnicy postępowania administracyjnego. Przedmiot postępowania administracyjnego ogólnego oraz szczególnego. Czynności procesowe postępowania administracyjnego. Postępowanie dowodowe. Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym. Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych. Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej. Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych. Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej. 

 

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe, praca w grupach, dyskusja dydaktyczna, metoda aktywizująca, analiza źródeł rozwiązywanie problemów praktycznych. Przygotowanie pism procesowych i decyzji administracyjnych, projektów orzeczeń, opinii i analiz prawnych oraz ich prezentacja oraz rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa administracyjnego procesowego. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin ustny lub pisemny obejmujący wykład zarówno w semestrze zimowym jak i letnim oraz ćwiczenia. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń.

Ćwiczenia: kolokwia cząstkowe oraz kolokwium zaliczeniowe.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

Literatura podstawowa

1.      Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2019.

2.     Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019.

3. Wierzbowski M., Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca

1.         Woś T., Knysiak-Sudyka H., Romańska M., Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.

2.         Kmiecik Z., Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2019.

Uwagi

 

 


Zmodyfikowane przez dr Ewaryst Kowalczyk (ostatnia modyfikacja: 21-04-2020 18:02)