SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ochrona własności intelektualnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ochrona własności intelektualnej
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-OWI-W-14_pNadGenW2TK1
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Piotr Mysiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem wykładu jest zapoznanie studentów elementarnymi zasadami prawa chroniącymi własność intelektualną: jego źródłami polskimi i wynikającymi z podpisanych przez Polskę traktatów międzynarodowych, konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 1886 r., Porozumienie WTO w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej ( znane jako układ TRIPS), konwencja paryska ochronie własności przemysłowej – tekst sztokholmski z 1967 r akty prawne Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), w szczególności traktaty: o prawie autorskim i traktat o artystycznych wykonaniach i fonogramach (1996). Niezbędne jest także uwzględnienie prawodawstwa Unii Europejskiej. W przypadku polskiego prawa wewnętrznego w rachubę wchodzą głównie: przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994, prawa własności przemysłowej z 30 czerwca 2000, o ochronie baz danych z 27 lipca 2001, niektóre przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993, oraz o ochronie prawnej odmian roślin z 26 czerwca 2003. Wreszcie – kodeksu cywilnego. Ze względu na charakter studiów tematyka wykładu poszerzona jest o elementarne zasady ochrony dóbr osobistych.

Wymagania wstępne

Zaliczone egzaminy z przedmiotów: podstawy prawoznawstwa i prawo cywilne

Zakres tematyczny

Wykład:

I. Pojęcie dóbr niematerialnych, ich rodzaje i historyczna ewolucja. Dobra osobiste.

II. Koncepcyjne dobra niematerialne. Przedmiot ochrony prawa autorskiego.

III. Podmiot prawa autorskiego.

IV. Dualistyczny model treści prawa autorskiego

V. Prawa autorskie w Internecie                                                                                     

VI .Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych i obrót prawny tymi prawami

VII. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi

VIII. Prawo własności przemysłowej. Wynalazek

IX. Patent

X. Wzór przemysłowy, użytkowy, znak towarowy, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych

Metody kształcenia

wykład, w miarę możliwości z pomocami multimedialnymi, potrzebnymi dla celów realizacji przedmiotu 

pytania i zadania problemowe, w szczególności odnoszące się do kwestii najbardziej charakterystycznych dla problematyki prawa własności intelektualnej w odniesieniu do zatrudnienia podejmowanego po kierunkowych studiach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny (pytania otwarte)

Forma i warunki zaliczenia: Pozytywna ocena ze sprawdzianu

Literatura podstawowa

  1. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2008,
  2. M. Załucki, Ochrona własności intelektualnej. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje, IUSatTAX, 2011.

Literatura uzupełniająca

  1. J. Barta, M. Czajkowska – Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Zakamycze 2005
  2. P. Waglowski. Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu, Helion, Warszawa 2005

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Michał Zieliński (ostatnia modyfikacja: 23-04-2020 08:22)