SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki negocjacji i mediacji w administracji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki negocjacji i mediacji w administracji
Kod przedmiotu 14.9-WX-AdP-TNIMWA-K-14_pNadGen1UP7E
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Norbert Banaszak
  • dr Artur Doliński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z wybranymi aspektami konfliktu w sytuacjach społecznych i zawodowych oraz pokazanie możliwości jego rozwiązywania w wyniku negocjacji i mediacji. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, jakie pojawić się mogą nie tylko w organizacjach publicznych, lecz także w różnych sytuacjach z życia codziennego. Kształcenie zmierza do wykształcenia umiejętności zauważania sytuacji konfliktowych, odkrycia ich natury oraz wykorzystania znajomości sposobów och rozwiązywania. Po zakończeniu szkolenia student powinien posiadać umiejętność przygotowania, prowadzenia i zakończenia procesu negocjacji. Serie ćwiczeń praktycznych pozwolą studentowi nabyć także praktyczne umiejętności skutecznej komunikacji, zachowania się w sytuacjach konfliktowych, wykorzystania różnych metod i technik negocjacji i mediacji oraz prowadzenia negocjacji w różnych sytuacjach życiowych 

Wymagania wstępne

brak wymagań wstępnych

Zakres tematyczny


Racjonalność i irracjonalność sytuacji konfliktowych

Istota konfliktu w wybranych sytuacjach społecznych i zawodowych

Konflikty a sytuacje kryzysowe

Istota i cele negocjacji

Metody i strategie negocjacyjne

Negocjacje w sytuacjach ostrego stresu psychicznego – próba nakreślenia modeli  skutecznego reagowania

Typowe błędy w negocjacjach i rozwiązywanie konfliktów

Negocjacje a mediacje – podobieństwa i różnice

Istota mediacji

Metody i techniki mediacyjne

Cechy dobrego mediatora i negocjatora


 

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków - symulacje i rozwiązywanie możliwych sytuacji konfliktowych. Trening modelowych rozwiązań.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (80%) , aktywność na zajęciach (20%) . Warunkiem koniecznym zaliczenia jest udział studenta w treningu symulacyjnym sytuacji mediacyjnej i negocjacyjnej

Literatura podstawowa

  1. M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszwa 2009.
  2. Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  3. Greenstone R J.L; Leviton S.C. Interwencja kryzysowa Gdańsk 2004 GWP

  4. Rządca R.A.; Wujec P.: Negocjacje. Warszawa 2001 PWE

Literatura uzupełniająca

  1. Fowler Alan, Jak skutecznie negocjować, Petit, Warszawa 1997.
  2. K. Bargiel-Matusiewic, Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007,

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Andrzej Tatara (ostatnia modyfikacja: 14-04-2020 12:10)