SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo stanów nadzwyczajnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo stanów nadzwyczajnych
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PSN-K-14_pNadGenUCHT7
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Anna Feja-Paszkiewicz
 • dr Justyna Michalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta usystematyzowanej wiedzy o przesłankach i trybach wprowadzania oraz znoszenia poszczególnych stanów nadzwyczajnych, regulacjach dotyczących zakresu ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanów nadzwyczajnych oraz konsekwencjach prawnych wprowadzenia poszczególnych stanów nadzwyczajnych.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw prawa konstytucyjnego i administracyjnego.

Zakres tematyczny

 1. Pojęcie i definicja stanu nadzwyczajnego.
 2. Zasady ogólne stanów nadzwyczajnych: zasada wyjątkowości, zasada legalności, zasada proporcjonalności, zasada celowości, zasada ochrony podstaw systemu prawnego, zasada ochrony organów przedstawicielskich.
 3. Stan wojny a stan wojenny. Przesłanki i tryb wprowadzenia stanu wojennego.
 4. Rodzaje i zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela podczas stanu wojennego.
 5. Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa.
 6. Przesłanki i tryb wprowadzenia stanu wyjątkowego.
 7. Rodzaje i zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela podczas stanu wyjątkowego.
 8. Przesłanki i tryb wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
 9. Rodzaje i zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela podczas stanu klęski żywiołowej.
 10. Konsekwencje wprowadzenia poszczególnych stanów nadzwyczajnych.
 11. Zasady wyrównywania strat majątkowych, powstałych w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanów nadzwyczajnych.
 12. Szczególne rozwiązania prawne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Metody kształcenia

Wykład, prezentacja multimedialna połączone z dyskusją i aktywizacją studentów, praca w grupach, studium przypadku, praca pisemna (esej) lub sprawdzian.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z pracy pisemnej przygotowanej w ramach pracy własnej studenta lub studium przypadku, lub sprawdzianu (pytania otwarte, testowe albo mieszane), uwzględnienie aktywności studenta na zajęciach.

 

Literatura podstawowa

 1. K. Eckhardt, Stan nadzwyczajny jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego, Przemyśl-Rzeszów 2012.
 2. K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Temida 2, Białystok 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. E. Kurzępa, Stany nadzwyczajne w polskim porządku prawnym, Wydawnictwo Poltext, cop., Warszawa 2017.
 2. Stan nadzwyczajny: analizy z perspektywy nauk politycznych i prawnych, red. nauk. J. Markiewicz-Stanny, P. Łukomski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015.
 3. M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
 4. R. Jakubczak, J. Flis, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa 2006.
 5. R. Socha, Stany szczególnego zagrożenia państwa w polskim prawodawstwie, Bielsko-Biała 2004.
 6. W. J. Wołpiuk, Państwo wobec szczególnych zagrożeń. Komentarz wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Feja-Paszkiewicz (ostatnia modyfikacja: 22-04-2020 13:20)