SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Podstawy wymowy amerykańskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Podstawy wymowy amerykańskiej
Kod przedmiotu 09.3-WH-FAP-PWA-L-N15_pNadGen3CJQI
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Leszek Szymański, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wybranymi dźwiękami amerykańskiej odmiany języka angielskiego, które sprawiają trudności Polakom, oraz elementami prozodii.

Wymagania wstępne

Zaliczony kurs fonetyki języka angielskiego, znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pełne uczestnictwo w zajęciach.

Zakres tematyczny

Zajęcia polegają na praktycznych ćwiczeniach doskonalących artykulację: na poziomie segmentalnym - wybranych dźwięków (samogłosek, spółgłosek i dyftongów) amerykańskiej odmiany języka angielskiego sprawiających trudności Polakom oraz na poziomie suprasegmentalnym: akcentu (wyrazowego, frazowego, zdaniowego), intonacji oraz rytmu.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, ćwiczenia laboratoryjne, metoda sytuacyjna, ćwiczenia produkcyjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz pozytywny wynik ustnego zaliczenia na zakończenie kursu.

Literatura podstawowa

  1. Baker, A. and Goldstein, S. Pronunciation pairs. Cambridge: Cambridge University Press, 1990-2004.

  2. Gilbert, J.B. Clear speech. Pronunciation and listening comprehension in American English. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

  3. Sobkowiak, W. English Phonetics for Poles. Wydawnictwo Poznańskie, 2008.

  4. Wells, J.C. Pronunciation dictionary. Longman, 1990.

Literatura uzupełniająca

Lista lektur może zostać rozszerzona o dodatkowe materiały.

Uwagi

Lista lektur może zostać rozszerzona o dodatkowe materiały.


Zmodyfikowane przez dr hab. Leszek Szymański, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-05-2020 18:27)