SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do psychologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do psychologii
Kod przedmiotu 05.8--FAP-WDP-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach nauczycielska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Urszula Gembara
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 30 2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania psychicznego człowieka; zna podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólne i społecznej.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Wykłady:

Psychologia a inne nauki; koncepcje psychologiczne człowieka ; procesy poznawcze: myślenie, uczenie się, pamięć; osobowość, w tym osobowość ludzi twórczych, charakter i temperament;  inteligencja i zdolności specjalne, w tym zdolności twórcze; emocje i motywacja; stres psychologiczny,  biologiczne podstawy procesów psychicznych.

Ćwiczenia:

Poznanie społeczne, postawy, konformizm i stereotypy; funkcjonowanie grupy społecznej, agresja i zachowania prospołeczne; elementy psychologii międzykulturowej i psychologii miejsca.

Metody kształcenia

Wykład: Wykład konwencjonalny / tradycyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.

Ćwiczenia: praca z tekstem, dyskusja, studium przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład:  ocena z egzaminu.

Ćwiczenia: ocena z kolokwium (70%) i aktywności studenta na zajęciach (30%).

Ocena końcowa jest średnią ocen z wykładu i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

1.  Strelau J., Doliński D. (2010), Psychologia akademicka .Podręcznik. (red.) t.1-2,Gdańsk, Wyd.GWP

2. Gerrig R., Zimbardo Ph. (2008), Psychologia i życie, Warszawa: PWN. 

Literatura uzupełniająca

  Aronson E., Wilson T.D., Akert R. (1997 )Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań, Wyd.Zysk i S-ka

Kozielecki J.(1998) Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, Wyd."Żak"

Nęcka E. (2002) Psychologia twórczości. Gdańsk, Wyd. GWP

Popek S. (2001) Człowiek jako jednostka twórcza  Lublin,Wyd. UMCS

 

Oraz inna literatura każdorazowo proponowana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Mróz (ostatnia modyfikacja: 27-05-2020 11:03)