SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy komunikacji językowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy komunikacji językowej
Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PKJ-Ć-14_gen8IHDB
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach translatoryka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
 • dr Anna Kuzio
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest:

 • zapoznanie się z terminologią z zakresu teorii komunikacji oraz ukazanie zasad jej  funkcjonowania  i wykorzystania w zakresie działalności zawodowej uprawianej na podbudowie wykształcenia filologicznego;
 • zapoznanie z podstawowymi teoriami komunikowania się, modelami komunikacyjnymi, a także  wykształcenie umiejętności przedstawiania i oceniania różnych opinie i stanowiska w ramach tych teorii; 
 • przedstawienie praktycznego zastosowania teorii komunikacji i wykorzystanie praktycznego zastosowania w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czynny udział w zajęciach.

Znajomość podstawowych teoretycznych zagadnień w językoznawstwie angielskim.

Przedmioty wprowadzające, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści przedmiotu: Wstęp do studiów neofilologicznych (językoznawstwo)

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotu skupia się na omówieniu następujących zagadnień:

 • paradygmaty w teoriach komunikacji,
 • tradycje badawcze w teorii komunikacji,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja grupowa i publiczna,
 • komunikacja masowa,
 • kontekst kulturowy,
 • płeć w komunikacji,
 • komunikacja werbalna i niewerbalna.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, prezentacje, praca z tekstami źródłowymi, krytyczna analiza, dyskusja, debata, praca projektowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte z bieżących prac kontrolnych tj. testy, projekty, zadania domowe, prace zlecone przez prowadzącego, które stanowią 80% wartości oceny oraz systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach i dyskusjach, które stanowi  20% wartości oceny. Ocena końcowa z przedmiotu określana jest przez następującą skalę: 

0-60.9              2.0 (ndst)
61.0 - 69.9       3.0 (dost)
70.0 - 79.9       3.5 (dost+)
80.0 - 89.9       4.0 (db)
90.0 - 94.9       4.5 (db +)
95.0 - 100        5.0 (bdb)

Literatura podstawowa

Beck A., Communication studies: the essential resource, Routledge: London 2003.

Fiske J. Introduction to communication studies, Routledge:  London 2010

Littlejohn S.W., Foss K.A., Theories of human communication studies, Cengage: Wardsworth 2005.

oraz wybrane pozycje z piśmiennictwa z zakresu ww dziedziny każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

 

Steinberg S., An introduction to communication studies, Cape Town, South Africa: Juta 2007.

oraz wybrane pozycje z piśmiennictwa z zakresu ww dziedziny każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi

Szczegółowe informacje  dotyczące realizacji zakresu tematycznego, metodach weryfikacji i warunkach zaliczenia są przedstawiane przez prowadzącego podczas pierwszych zajęć z przedmiotu. W zależności od zainteresowań studentów oraz czynników niezależnych, prowadzący ma prawo modyfikacji zakresu tematycznego.


Zmodyfikowane przez dr Anna Kuzio (ostatnia modyfikacja: 29-06-2020 22:04)