SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Interakcje językowe pisemne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Interakcje językowe pisemne
Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-IJP-K-14_genVNFMQ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Występuje w specjalnościach translatoryka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Kałużna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z przekładem pisemnym rozumianym jako tłumaczenie z języka angielskiego na język polski i odwrotnie tekstów humanistycznych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi umiejętnościami samodzielnego i kompetentnego przekładu tekstów oraz wypracowanie podstaw warsztatu tłumacza.

Wymagania wstępne

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny obejmuje przedstawienie podstaw teorii przekładu. Wykorzystywanie elementów teorii przekładu w praktyce tłumaczenia tekstów. Praktyczne ćwiczenia tłumaczenia tekstów humanistycznych z języka angielskiego na język polski i odwrotnie. Szlifowanie umiejętności przekładu w oparciu o ćwiczenia tłumaczeniowe. Tłumaczenia z ukierunkowaniem na określonego odbiorcę, na różny gatunek literacki, na odmienną formę języka (formalny/nieformalny). Zrozumienie podstawowych zasad przekładu i ich zastosowanie w praktyce.

Metody kształcenia

Praca ze studentami umożliwiająca osiągnięcie przez nich zakładanych efektów kształcenia obejmuje następujące metody kształcenia: pracę w grupach/parach z tekstem źródłowym, burzę mózgów, klasyczną metodę problemową (opis uzasadniający-polegający na wyjaśnieniu zjawiska, procesu posługując się modelem, obrazem, danymi statystycznymi, itp. podając przy tym odpowiednie argumenty), dyskusję, mapę mentalną, metaplan.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i uczestnictwo studenta w zajęciach, zaliczenie plac kontrolnych, zadań domowych oraz testów sprawdzających teoretyczne i praktyczne umiejętności tłumaczeniowe studenta.

Literatura podstawowa

1. Bassnett, Susan. Translation Studies. London and New York: Routledge, 1996.

2. Hatim, Basil. Teaching and Researching Translation. England: Pearson Education Limited, 2001.

3. Korzeniowska, Aniela, and Kuhiwczak, Piotr. Successful Polish-English Translation. Tricks of the Trade. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

4. Newmark, Peter. A Textbook of Translation. New York: Phoenix ELT, 1988.

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Kałużna (ostatnia modyfikacja: 29-06-2020 16:10)