SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki
Kod przedmiotu 09.4-WH-FAP-WDT-Ć-14_genA9O49
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach translatoryka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
 • dr Jolanta Osękowska-Sandecka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wprowadzenie podstawowych pojęć i konceptów z zakresu badań nad przekładem funkcjonujących w tradycji europejskiej i odniesienie ich do kontekstu polskiego. Zapoznanie ze specyfiką procesu przekładu. Zapoznanie studentów z: 

 • podstawowymi strategiami, metodami i technikami tłumaczeniowymi,  
 • koncepcjami związanymi z procesem tłumaczenia,
 • specyfiką pracy tłumacza, 
 •  możliwościami doskonalenia własnego warsztatu przekładowego.  

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do badań nad przekładem (przekład ustny i pisemny, podstawowe obszary badań, podstawowe typy przekładu)

Podstawowe metody w przekładzie pisemnym (przekład słowo w słowo, wierny, przekład sensu, przekład wolny, etc.).

Przesunięcia i techniki tłumaczeniowe (Vinay i Darbelnet, Catford, Newmark etc.).

Zagadnienie ekwiwalencji i ekwiwalentu (Jakobson, Nida, Newmark, późniejszy rozwój).

Funkcja i skopos (Reiss i Vermeer, notka tłumaczeniowa).

Normy tłumaczeniowe (Toury, Chesterman, Even-Zohar, etc.).

Kultura a przekład (nieprzekładalność, strategie i techniki tłumaczeniowe).

Kryteria dotyczące jakości tekstu (Dressler i De Beaugrande).

Błędy tłumaczeniowe.

Mity przekładoznawcze.

Zapoznanie ze specyfiką pracy tłumacza (Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu przekładowego. Umiejętność świadomego korzystania z tzw. narzędzi tłumaczeniowych. Rola i praca tłumacza przysięgłego.)

Metody kształcenia

Prezentacja, dyskusja, praca z tekstem źródłowym, praca na tekstach paralelnych. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, zaliczenie testu, praca pisemna.

Literatura podstawowa

 1. Hejwowski, K.. 2009. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN. 
 2. Munday, J.. 2001. Introducing Translation Studies. London and New York: Routledge.
 3. Korzeniewska, A., P. Kuhiwczak. 1994. Successful Polish-English translation. Warszawa: PWN. 
   

Literatura uzupełniająca

 1. Hatim, B.. 2001. Teaching and researching translation. Essen: Pearson Education Limited.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 06-07-2020 17:27)