SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka przekładu
Kod przedmiotu 09.4-WH-FAP-TPP-Ć-14_genDGB75
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach translatoryka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Kałużna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z przekładem pisemnym rozumianym jako tłumaczenie z języka angielskiego na język polski i odwrotnie tekstów humanistycznych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami teoretycznymi dotyczącymi teorii przekładu. Student nabywa umiejętność zastosowania elementów teorii przekładu w praktyce tłumaczeń pisemnych.

Wymagania wstępne

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny obejmuje przedstawienie podstaw teorii przekładu. Wykorzystywanie elementów teorii przekładu w praktyce tłumaczenia tekstów. Praktyczne ćwiczenia tłumaczenia tekstów humanistycznych z języka angielskiego na język polski i odwrotnie. Szlifowanie umiejętności przekładu w oparciu o ćwiczenia tłumaczeniowe. Tłumaczenia z ukierunkowaniem na określonego odbiorcę, na różny gatunek literacki, na odmienną formę języka (formalny/nieformalny). Zrozumienie podstawowych zasad przekładu i ich zastosowanie w praktyce.

Metody kształcenia

Praca ze studentami umożliwiająca osiągnięcie przez nich zakładanych efektów kształcenia obejmuje następujące metody kształcenia: pracę w grupach/parach z tekstem źródłowym, burzę mózgów, klasyczną metodę problemową (opis uzasadniający-polegający na wyjaśnieniu zjawiska, procesu posługując się modelem, obrazem, danymi statystycznymi, itp. podając przy tym odpowiednie argumenty), dyskusję, mapę mentalną, metaplan.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność, aktywność na zajęciach, pozytywne oceny z kontroli bieżącej i prac pisemnych z zakresu teorii i praktyki przekładu, zaliczenie testów  sprawdzających.

Literatura podstawowa

  1. Hejwowski, K. 2004. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa. Wydawnictwo PWN.
  2. Newmark, P. 1988. A Textbook of Translation. New York. Phoenix ELT.
  3. Nida, E.A. 1969. The Theory and Practice of Translation. Leiden. The United Bible Societies.
  4. Perteghella, M. Loffredo, E. 2006. Translation and Creativity. London and New York. Continuum.
  5. Pisarska, A. Tomaszkiewicz, T. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań. Wydawnictwo UAM.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 06-07-2020 17:02)