SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski mediów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski mediów
Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-JAM-K-14_gen8K0L1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach translatoryka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
  • dr Jolanta Osękowska-Sandecka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie terminologii związanej z mediami w języku angielskim. Uzyskanie podstawowej wiedzy o charakterystyce języka i dyskursu w mediach anglojęzycznych (głównie brytyjskich i amerykańskich). 

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Terminologia związana z mediami (media tradycyjne, nowe, społecznościowe; dziennikarstwo tradycyjne, obywatelskie; nośniki informacji) w języku angielskim. Język i słownictwo dotyczące rozrywki (głównie kina i filmu, reklamy, wywiadu). Słownictwo związane z wolnością, uprzedzeniami i etyką w mediach. Podstawowa charakterystyka języka i dyskursu w mediach anglojęzycznych (brytyjskich i amerykańskich) i podstawowych formach dziennikarskich (wiadomości) .

Metody kształcenia

Praca z tekstem (indywidualna i w zespole). Praca w grupach. Metody ćwiczeniowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, przygotowanie i aktywność na zajęciach, zaliczenie 2 testów

Literatura podstawowa

1. Durant A., Lambrou M., Language and media. A resource book for students, Routledge, London, New York, 2009.
2. Encyclopedia of International media and communications, pod red. Johnston D. H., Academic Press, Michigan, 2003.

 

Literatura uzupełniająca

1. Artykuły prasowe

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jolanta Osękowska-Sandecka (ostatnia modyfikacja: 19-05-2020 10:57)