SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka
Kod przedmiotu 09.4-WH-FAP-PRA-Pra-14_genY6C1W
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach translatoryka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
 • dr Jolanta Osękowska-Sandecka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 90 6 54 3,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 1. zapoznanie studentów z realiami w zakładzie pracy, warunkami i organizacją pracy, obiegiem informacji, strukturą, itp.;
 2. pobudzanie zainteresowania studentów pracą zawodową w instytucjach/ przedsiębiorstwach utrzymujących kontakty z krajami anglojęzycznymi w firmach spedycyjnych, turystycznych, biurach podróży, mediach, służbach celnych, itp.;
 3. nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz poznanie warunków panujących na rynku pracy;
 4. konfrontacja zdobytej wiedzy z praktyczną działalnością zawodową;
 5. zaznajomienie z podstawowymi przepisami dyscypliny pracy;
 6. rozwijanie umiejętności praktycznych zgodnie z zakresem tematycznym praktyk.

Wymagania wstępne

Znalezienie miejsca i ustalenie czasu odbycia praktyk z instytucją przyjmującą.

Wypełnienie dokumentacji kierującej na odbycie praktyk.

Zakres tematyczny

Tematyka praktyk może obejmować:

 1. tłumaczenia ustne i pisemne, specjalistyczne i niespecjalistyczne (z języka angielskiego na polski i vice versa);
 2. tłumaczenia pisemne: tłumaczenie różnych typów dokumentów dla potrzeb instytucji (korespondencji mailowej, listów, broszur, informatorów, umów, dokumentacji technicznej, itp.);
 3. odbieranie telefonów, umawianie spotkań, przygotowywanie podróży służbowych (rezerwacja lotów, samochodów, hoteli, zakup ubezpieczenia), pomoc w przygotowaniu prezentacji;
 4. analiza i opracowywanie teksów w języku angielskim;
 5. analiza ofert w języku angielskim, wsparcie w dziale zakupów/ sprzedaży;
 6. przygotowanie dokumentów w języku angielskim;
 7. wsparcie w organizacji pobytu obcokrajowców;
 8. przygotowywanie korespondencji w języku angielskim; 
 9. wsparcie w organizacji wydarzeń kulturowych, promocyjnych, etc.;
 10. zbieranie, analiza i organizacja informacji w języku angielskim;
 11. pomoc w komunikacji z partnerami anglojęzycznymi;
 12. pozyskiwanie informacji: wyszukiwanie interesujących pracodawcę informacji, np. na stronach internetowych;
 13. przygotowanie wypowiedzi ustnych w języku angielskim;
 14. uczestniczenie w czasie rozmów;
 15. wykorzystanie sprzętu komputerowego w pracy instytucji/ przedsiębiorstwa/ biura tłumaczeń (w zakresie edycji tekstów)

Metody kształcenia

Praca w grupach, praca samodzielna, praca z tekstem (zespołowa i indywidualna), dyskusja, korekta tekstu, praca kreatywna. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. Zaliczenia praktyki dokonuje koordynator praktyki w oparciu o wymaganą dokumentację.

2. Podstawą do zaliczenia praktyki jest udokumentowane wykonanie prac, zadań i obowiązków, obejmujących swoim zakresem tematykę praktyk oraz uzyskanie pozytywnej opinii od instytucji przyjmującej studenta.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi

1. Okres i czas trwania praktyk:

 • II rok (po IV semestrze);
 • 90 godzin dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • maksymalnie 4 tygodnie (zachowana ciągłość; maksymalnie 8 godzin dziennie).

 

2. Miejsce praktyk:

Studenci odbywają praktyki w przedsiębiorstwie/  instytucji publicznej w miejscu zaproponowanym przez studenta i zaakceptowanym przez koordynatora praktyk.

W związku z charakterystyką specjalności, proponuje się w ramach praktyk zaangażowanie studentów w działania  następujących działów w administracji, usługach i firmach:

 1. sekretariat
 2. dział zakupów i sprzedaży
 3. dział przygotowania produkcji/ utrzymanie ruchu
 4. dział finansowy
 5. dział personalny

jak i w firmach turystycznych, firmach spedycyjnych, biurach podróży, mediach, służbach celnych, instytucjach kulturowych, instytucjach zajmujących się komunikacją i współpracą z zagranicą, urzędach, administracji, biurach tłumaczeń, firmach reklamowych, instytucjach kultury, etc. 

3. Warunki pracy:

W czasie odbywania praktyk student podlega obowiązującym w instytucji zasadom, przepisom BHP i dyscyplinie pracy. Uczelnia nie opłaca praktyk.

 

4. Dokumentacja obowiązująca studenta:

 • skierowanie na odbycie praktyk;
 • porozumienie o organizacji praktyki;
 • zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej z oceną wystawioną przez instytucję przyjmującą na praktykę;
 • dziennik praktyk.


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 18:42)