SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodologia badań językoznawczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodologia badań językoznawczych
Kod przedmiotu 09.3-WH-FAD-BJ-Ć-14_genP5U63
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Magdalena Adamczyk-Haniewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy na temat podstawowych założeń metodologicznych swoistych dla poszczególnych dyscyplin językoznawczych oraz nabycie umiejętności praktycznego zastosowania wykorzystywanych w nich narzędzi badawczych.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Charakterystyka procesu badawczego i jego etapy (wybór przedmiotu, domeny oraz perspektywy badań, selekcja, porządkowanie i interpretacja danych, formułowanie wniosków). Typy danych. Ilościowe i jakościowe metody badań naukowych. Rodzaje metod badawczych w dyscyplinach językoznawstwa (badania eksperymentalne, kontrastywne, korpusowe, analiza dyskursu, analiza konwersacyjna, badania etnometodologiczne, ankieta, studium przypadku itd.).

Metody kształcenia

Dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład analityczny (prezentacja przykładowych analiz zjawisk językowych opartych na wybranych metodach badawczych stosowanych w językoznawstwie).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składają się wyniki z prac kontrolnych indywidualnych i grupowych (w tym projektów i wystąpień ustnych) (80%) oraz udział w dyskusjach (20%).

Literatura podstawowa

1. Dixon, R. M. W. 2010. Basic linguistic theory (Volume 1: Methodology). New York, NY: Oxford University Press.

2. Dörnyei, Z. 2007. Research methods in applied linguistics. New York, NY: Oxford University Press.

3. Litosseliti, L. (ed.). 2010. Research methods in linguistics. London: Continuum.

4. Paltridge, B., Phakiti, A. (eds.). 2010. Continuum companion to research methods in applied linguistics. London: Continuum.

5. Stalmaszczyk, P. (ed.). 2006. Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

6. Wray, A., Bloomer, A. 2006. Projects in linguistics: A practical guide to researching language (2nd edition). Philadelphia, PA: Trans-Atlantic Publications, Inc.

Literatura uzupełniająca

1. Johnson, K. 2008. Quantitative methods in linguistics. Oxford: Blackwell Publishing.

2. Rasinger, S. M. 2008. Quantitative research in linguistics: An introduction. London: Continuum.

3. Stalmaszczyk, P. (ed.). 2010. Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Uwagi

Brak uwag


Zmodyfikowane przez dr Magdalena Adamczyk-Haniewicz (ostatnia modyfikacja: 06-07-2020 11:48)