SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PDW: Językoznawstwo kognitywne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PDW: Językoznawstwo kognitywne
Kod przedmiotu 09.3-WH-FPD-JK-N16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Magdalena Steciąg
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: zapoznanie studentów z najważniejszymi osiągnięciami językoznawstwa kognitywnego jako jednego z najatrakcyjniejszych poznawczo nurtów badawczych we współczesnym językoznawstwie.

Umiejętności: wykształcenie umiejętności analizy języka z wykorzystaniem podstawowych narzędzi wypracowanych w językoznawstwie kognitywnym.

Kompetencje: doskonalenie kompetencji komunikacyjnej oraz dostrzeganie i analizowanie związków między językiem a procesami poznawczymi i doświadczeniem społecznym.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Językoznawstwo kognitywne jako reakcja na generatywizm i strukturalizm. Teoria prototypu E. Rosh – psycholingwistyczne korzenie językoznawstwa kognitywnego. Wyidealizowane modele kognitywne: rekonstruowanie fragmentów potocznej wiedzy o świecie w języku. Teoria metafory kognitywnej G. Lakoffa: metafora jako narzędzie poznania. Metafora i ideologia: krytyczna analiza metafor A. Goatly’ego. Podstawy gramatyki kognitywnej R. Langackera jako teorii doświadczenia ludzkiego w ujęciu przestrzennym i dynamicznym.

Metody kształcenia

Ćwiczenia: wykład konwersacyjny, dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, prezentacje.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja przygotowania do zajęć, punkty za aktywność na zajęciach, praca zaliczeniowa.

Literatura podstawowa

Evans V., Green M., 2006, Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Geeraerts D., 2006, Cognitive Linguistics: Basic Readings. Berlin: Mouton de Gruyter.

Lakoff G., Johnson M., 1980, Metaphors we live by, London: The University of Chicago Press/ Lakoff G., Johnson M.,1988, Metafory w naszym życiu, Warszawa: PIW.

Tabakowska E. (red.), 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, UNIVERSITAS, Kraków.

Literatura uzupełniająca

Evans V., 2010, Leksykon językoznawstwa kognitywnego, Kraków: Universitas.

Goatly A., 2007, Washing the Brain. Metaphor and Hidden Ideology, Amsterdam-Philadelphia.

Langacker R., 2002, Concept, Image and Symbol. The Cognitive Basis of Grammar, Berlin: Mouton de Gruyter.

Lakoff G., 1992, Women, Fire, and Dangerous Things. What categories reveal about the mind?, London: The University of Chicago Press/ Lakoff G., 2011, Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne, Kraków: Universitas.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 06-07-2020 17:30)