SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: History of Roman Britain - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: History of Roman Britain
Kod przedmiotu 08.3-WH-H-HRB-Ć-S15_genZBKQX
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Daria Janiszewska-Sieńko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie przedstawienie historii starożytnej Brytanii od jej podboju przez Rzymian do V w. Głównym celem przedmiotu jest lektura i analiza źródeł starożytnych i literatury przedmiotu w języku angielskim oraz poznawanie najważniejszej historycznej terminologii.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Rome and Britain before the Encounter. Influence of Celtic Culture.

2. The Discovery of Britain. Peoples of Britain before the Conquest.

3. Caesar and the First Invasions. Contact with Romans after Caesar.

4. Claudian Conquest of Britain.

5. Boudican Revolt.

6. Boudica in the Legend and Historical Tradition of English Culture.

7. Agricola, Roman Governor of Britain.

8. Hadrian and Frontier Builders. 9. Septimius Severus' Campaign to Northern Britain.

10. Consequences of the Roman Conquest. Government and Army of Roman Britain.

11. People of Roman Britain. Cities, Towns and Minor Settlements. Religion of Roman Britain.

12. The End of Roman Britain.
 

Metody kształcenia

Rozmowa nauczająca, dyskusja, praca pod kierunkiem nad tekstem źródłowym i tekstem naukowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 2 pkt. za aktywność na zajęciach, która polega na omawianiu przeczytanej literatury i tekstów źródłowych, a także na udziale w dyskusji. W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach sprawdzianu.
Ocena końcowa:
2 pkt. – dostateczny; 3 pkt.  – dostateczny plus; 4 pkt. – dobry; 5 pkt. – dobry plus; 6 pkt. – bardzo dobry.

Literatura podstawowa

1. Bédoyère, de la G., Roman Britain: A New History, London 2013.

2. Todd M., Roman Britain, London 1997.

Literatura uzupełniająca

1. A Companion to Roman Britain, ed. M. Todd, Oxford 2004.

2. Birley A., The African Emperor Septimius Severus, London-New York 2000.

3. Birley A., The Roman Government of Britain, Oxford 2005.

4. Casey P.J., Carausius And Allectus The British Usurpers, London 2005.

5. Ireland S., Roman Britain. A Sourcebook, London-New York 2008.

6. Jones M. E., The End of Roman Britain, London 1996.

7. Moorhead S., Stuttard D., The Romans who shaped Britain, London 2012.

8. Shotter D., Roman Britain, London-New York 2005.

9. Snyder Ch. A., Brytowie, Warszawa 2015.

10. Wacher J., Roman Britain, London 1980.

11. Webster G., Rome against Caratacus, The Roman Campaigns in Britain AD 48-58, London 2003.

12. Webster G., The Roman Invasion of Britain, London-New York 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Daria Janiszewska-Sieńko (ostatnia modyfikacja: 01-06-2020 23:01)