SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Wprowadzenie do ekokrytyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Wprowadzenie do ekokrytyki
Kod przedmiotu 09.2--FAD-WE-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Mirosława Kubasiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie najważniejszych zagadnień z zakresu ekokrytyki i zastosowanie dyskursu ekokrytycznego w analizie i interpretacji wybranych utworów literackich.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

  • ustalenia terminologiczne –natura,  ekologia, głęboka ekologia, ekokrytyka
  • antropocentryzm/ biocentryzm
  • ekofeminizm
  • ekologia miasta
  • cyborg
  • zwierzę
  • apokalipsa 

Metody kształcenia

Mini-wykład, dyskusja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

  • aktywne uczestniczenie w zajęciach, świadczące o znajomości zalecanych lektur.
  • przygotowanie pracy pisemnej, w której omówione zostanie jedno (lub więcej) zagadnienie z zakresu ekokrytyki w odniesieniu do wybranego utworu literackiego; szczegóły pracy omówione zostaną przez nauczyciela prowadzącego kurs.

Literatura podstawowa

1. Garrard, Greg. Ecocriticism. London: Routledge, 2012.

2. Fiedorczuk, Julia. Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki. Gdańsk: Wydawnictwo

 Naukowe Katedra, 2015.

Utwory literackie:

wybrane wiersze Williama Blake'a, D.H. Lawrence'a, Robinsona Jeffers'a, Mary Oliver, Teda Hughes'a, Julii Fiedorczuk;

powieść Olgi Tokarczuk: Drive your Plow Over the Bones of the Dead. transl. Antonia Lloyd-Jones. Fitzcarraldo Editions.

Szczegółowa lista utworów literackich, jakie omawiane będą w czasie kursu zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Literatura uzupełniająca

Araszkiewicz, Agata. "Odpokutować pokot". http://nowaorgiamysli.pl/index.php/2017/05/17/odpokutowac-pokot/

Tokarczuk, Olga. "Maski zwierząt." https://krytykapolityczna.pl/kultura/maski-zwierzat/

Dodatkowe artykuły/eseje podane zostaną w szczegółowym planie kursu.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 02-07-2020 17:49)