SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kompetencje nauczyciela - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kompetencje nauczyciela
Kod przedmiotu 05.1-WH-WHSNP-KN-Ć-S14_genVEAXB
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach nauczycielska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie i zrozumienie zadań nauczyciela w organizacji i realizacji procesu nauczania, kształtowanie postaw wobec zawodu nauczyciela i jego ról społecznych oraz wychowawczych; wzmocnienie umiejętności decydujących o skuteczności pracy dydaktycznej. Przygotowanie do uczenia się przez całe zawodowe życie: do stawania się skutecznym i dobrym nauczycielem-wychowawcą. Uczenie się refleksji nad własną praktyką i rozwijanie postaw innowacyjno-kreatywnych w celu doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Nauczyciel i jego kompetencje, kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej – lista kompetencji berneńskich i barcelońskich, autonomia nauczyciela – pojęcia podstawowe. 2) Obszary kompetencji współczesnego nauczyciela – rzeczowy, psychologiczno-pedagogiczny, diagnostyczny, w zakresie planowania i projektowania, dydaktyczny, komunikacyjny, medialny, autoedukacyjny, związany z kontrolą i oceną. 3) Kompetencje organizacyjne i kierownicze nauczyciela – cechy dobrej organizacji, podstawy planowania pracy własnej i uczniów,  4) Kompetencje pragmatyczne w zakresie pomiaru i oceny osiągnięć uczniów – narzędzia pomiaru, SSO i PSO w pracy nauczyciela. 5) Kompetencje pragmatyczne – problemowe zachowania uczniów i ich diagnoza, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – KIPU, PDW, IPET; praca z uczniem zdolnym. 6) Kompetencje komunikacyjne i współdziałania – umiejętności niezbędne dla sprawnego komunikowania się w procesie edukacyjnym, formułowanie zrozumiałego przekazu, komunikacja z uczniami, rodzicami/opiekunami prawnymi, pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami. 7) Kompetencje medialne i techniczne nauczyciela – rola mediów we współczesnej szkole, polimetodyczność i multimedialność. 8) Samoocena nauczyciela. 9) Kompetencje kreatywne  - twórczość pedagogiczna nauczyciela: innowacje, ich rodzaje i uwarunkowania. Programy własne nauczyciela i zasady ich budowy. Kryteria oceny programów nauczania. 10) BHP w pracy nauczyciela

Metody kształcenia

Rozmowa nauczająca, dyskusja, praca w grupach, praca metodą problemową, prezentacja multimedialna, metoda projektów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1) uzyskanie 5 punktów za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w rozmowie nauczającej i dyskusji, udział w pracach nad praktycznymi rozwiązaniami problemów (ocenie podlegać będzie prezentacja informacji, zajęcie konkretnego stanowiska wobec omawianych problemów, punktowanie w zakresie: 0 -1 pkt); 2) opracowanie 2 prac projektowych i prezentacja ich na forum grupy (ocenie podlegać będzie: poprawność merytoryczna, wykorzystanie wiedzy dydaktycznej, selekcja informacji, sposób prezentacji); 4) pozytywny wynik końcowego sprawdzianu wiedzy i umiejętności obejmującego problematykę z zakresu tematycznego przedmiotu.

Literatura podstawowa

 

 1. Niemierko B, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007.
 2. Strykowski W., Strykowska J., Pieluchowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003.
 3. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa 1991.
 4. Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.
 2. Diagnostyka edukacyjna: cele, materiał, wymagania, red. B. Niemierko, Gdańsk 1994.
 3. Ernst K, Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić, Warszawa 1991.
 4. Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji a kompetencje nauczyciela, red. K. Czerwiński, W. J. Maliszewski, Toruń 2009.
 5. Góralczyk E , Nauczycielem być: jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą, Warszawa 2006.
 6. Jakość edukacji: różnorodne perspektywy, red. G. Mazurkiewicz, Warszawa 2012.
 7. Julkowska V., I. Skórzyńska, Niezbędne minimum kompetencji dydaktycznych nauczyciela humanisty w zreformowanej szkole, „Edukacja Medialna” 2000, nr 1.
 8. Kacprzak L., Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w przezwyciężaniu agresji i przemocy środowiska szkolnego, Piła 2006.
 9. Kompetencje współczesnego nauczyciela, red. K.Żegnałka, Warszawa 2008.
 10. Maliszewski W., Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji a kompetencje nauczyciela, Warszawa 2009
 11. Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość, red. Z. Bartkowicz [i in.], Lublin 2007.
 12. Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002.
 13. Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, Warszawa 1999.
 14. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1997.
 15. Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie – wybór – ewaluacja, Warszawa 2012.
 16. Serdyński A., Kompetencje informatyczno-medialne nauczyciela, Szczecin 2007.
 17. Sołtys D., Szmigel M.K., Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy edukacyjnej, Kraków 1999.
 18. Sztajnberg A., Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, Wrocław 2001.
 19. Zawadzka E., Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków 2004.
 20. Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych, red.W. Limont, J. Cieślikowska, D. Jastrzębska, Warszawa 2012.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Małgorzata Szymczak (ostatnia modyfikacja: 18-06-2020 02:29)