SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody i systemy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w środowisku pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody i systemy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w środowisku pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-2_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów bhp z procedurami dotyczącymi wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach. Poznania celów oraz założeń systemu zarządzania bhp i ryzykiem zawodowym, zgodnie z  PN-N-18001:2004 - Systemy Zarządzania BHP oraz ISO 45001 - Occupational health and safety. Zapoznanie studentów z metodami oceny ryzyka zawodowego i przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego. Ukierunkowanie na globalne myślenie o odpowiedzialności za klimat bezpieczeństwa pracy w procesach pracy, odpowiedzialności zawodowej i znaczenia SZB i Ryzyka zawodowego w kształtowaniu warunków pracy i poziomu bezpieczeństwa pracowników.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wiedza z zakresu ogólnych przepisów bhp.

Zakres tematyczny

Tematyka wykładów

Istota zarządzania bezpieczeństwem, higieną pracy i ryzykiem zawodowym. Cele i zadania zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i ryzykiem zawodowym. Polityka bezpieczeństwa pracy. Zobowiązania zakładu wynikające z wdrażania i eksploatacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZBHP). Uregulowania normatywne związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy. Systemy zarządzania BHPiRZ.Wprowadzenie do oceny ryzyka zawodowego. Podstawowe pojęcia z zakresu oceny ryzyka zawodowego. Akty prawne dotyczące oceny ryzyka zawodowego. Wybrane metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka zawodowego. Organizowanie oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie. Przebieg oceny ryzyka zawodowego. Działania podejmowane w wyniku oceny ryzyka zawodowego. Założenia do projektu systemu zarządzania BPiRZ. Metody wdrażania SZBiHP.


Tematyka przygotowywanego projektu

Przegląd wstępny zakładu. Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zakładu. Rozpoznanie systemowe zakładu (wydziału, oddziału). Raport końcowy. Projektowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Dane wyjściowe do projektu - definicje, dokumenty, nazwy przywoływane w projekcie. Wymagania projektowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Plan wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wdrażanie i eksploatacja systemu zarządzania BHP. Opracowanie i wdrażanie dokumentacji systemowej. Struktura wdrażająca system - odpowiedzialność. Audyty wewnętrzne i zewnętrzna systemu. Monitorowanie i szkolenie. Integracja systemów zarządzania jakością (SZJ), zarządzania środowiskiem (SZŚ) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i ryzykiem zawodowym (SZBiRZ).

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny - problemowy i przeglądowy z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.
Projekt: pogadanka, pomiar, analiza, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin.

Zasady oceniania egzaminu pisemnego/ustnego – pytania otwarte

Ocena:  

2,0 – praca/odpowiedź z poważnymi błędami lub brakami.

3,0 – praca/ odpowiedź słaba, zaledwie zgodna z zadanym zadaniem.

3,5 – praca/ odpowiedź przeciętna, niekompletna, wykonana poprawnie ale z brakami.

4,0 – praca/ odpowiedź dobra pod względem treści, zakresu i oryginalności.

4,5 – praca/ odpowiedź ponad dobra (treść, zakres i oryginalność).

5,0 – praca/odpowiedź wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, na wysokim  poziomie merytorycznym.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zadanego projektu.

Zasady oceniania prac projektowych

Ocena:  

2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami (w tym niedostarczenie pracy w wymaganym terminie).

3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zakresem zadania, dopuszczalne niewielkie błędy/braki.

3,5 - praca przeciętna, wykonana poprawnie ale w sposób szablonowy.

4,0 - praca dobra, zauważalnie wykraczająca poza szablon-opis zadania (treść, zakres i oryginalność) .

4,5 - praca ponad dobra, znacznie wykraczająca poza szablon-opis zadania (treść, zakres i oryginalność).

5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na profesjonalnym poziomie koncepcyjnym i merytorycznym.

Ocena końcowa jest średnią ważoną z zaliczenia projektu i egzaminu z wagą 60% ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. Karczewski J. T.: Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, ODDK, Gdańsk 2000.
 2. Kaczmarek T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, ujęcie interdyscyplinarne. Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 3. Kowal E., (red.): Opieka zdrowotna nad pracującymi. Wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy. Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
 4. Lis T., Nowacki K.: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 5. Mikulski R.: Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. CIOP, Warszawa 1999.
 6. Pacyna A., Stadnicka D.: Wdrażanie i auditownie systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006.
 7. Polska Norma PN-N-18001:2004 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
 8. Rączkowski B.: BHP w praktyce. Poradnik. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2005.
 9. Skuza L.: Co warto wiedzieć o ryzyku zawodowym. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2003.
 10. Zawieska W. (red.): Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny, CIOP-PIB. Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Kodeks Pracy.
 2. PN-EN ISO 9000:2001; Systemy zarządzania jakością - Podstawy i słownictwo.
 3. PN-N18002: 2004; System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka.
 4. PN-N-18004:2001 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wytyczne.
 5. PN-EN ISO 19011:2012 - Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania .
 6. Czasopisma: ATEST, Bezpieczeństwo Pracy, Inspektor Pracy, Przyjaciel Przy Pracy, Serwis BHP, Służba pracownicza, Specjalista ds. BHP.
 7. ISO 45001 - Occupational health and safety.

Uwagi

Obowiązkowe przygotowanie projektu analityczno - koncepcyjnego, opartego na problematyce bhp w wybranej gałęzi gospodarki przemysłowej lub usługowo-wykonawczej, z propozycją rozwiązania konkretnych problemów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ryzyka zawodowego, zgodnie z założeniami w sprawie wdrażania „Polityki bhp” w firmie.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów UZ.


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-04-2020 13:04)