SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wytrzymałość materiałów II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wytrzymałość materiałów II
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-36_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Dariusz Michalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie i opanowanie przez studentów metodyki rozwiązywania problemów i złożonych analiz wytrzymałościowych występujących w budowie maszyn.

Wymagania wstępne

Wytrzymałość materiałów I, mechanika I, matematyka

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Przypomnienie zagadnień związanych z typami podpór układów płaskich i przestrzennych     2   1
W2 Hipotezy wytrzymałościowe     4   2
W3 Naprężenia zredukowane     2   1
W4 Linie ugięcia belek, metoda analityczna wyznaczania linii ugięcia belek, metoda wykreślno-analityczna wyznaczania linii ugięcia belek     4   2
W5 Statycznie niewyznalczalne i złożone przypadki zginania belek, belki na podłożu sprężystym, pręty smukłe, zginanie prętów silnie zakrzywionych     4   2
W6 Metody energetyczne     2   1
W7 Twierdzenie Menabrea i zasada Bettiego. Równania Maxwella-Mohra     2   1
W8 Wybrane zagadnienia wytrzymałości materiałów: zginanie płyt cienkich, obliczanie naczyń cienkościennych, rur grubościennych i krążków wirujących, środek sił poprzecznych i nieswobodne skręcanie prętów, naprężenia kontaktowe i spiętrzenie naprężeń, zmęczenie materiałów     6   4
W9 Analiza wybranych konstrukcji złożonych     4   4
    Suma:   30   18

 

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Pomiar modułu Younga metodą ekstensometryczną     2   1
L2 Badanie wyboczenia pręta ściskanego     2   1
L3 Badanie odkształceń pierścienia kołowego     2   1
L4 Zginanie ukośne     2   1
L5 Pomiar momentu gnącego metodą tensometrii oporowej     2   1
L6 Pomiar reakcji podporowej i momentu gnącego w belce trójprzęsłowej     2   2
L7 Wyznaczanie środka sił poprzecznych     2   1
L8 Ćwiczenia poprawkowe, kolokwia     1   1
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książką. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych; prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: otrzymanie oceny pozytywnej z egzaminu

Laboratorium:  otrzymanie ocen pozytywnych z kolokwium i raportów z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, przy czym student przed przystąpieniem do egzaminu musi uzyskać pozytywną ocenę z zajęć laboratoryjnych.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Walicka A, Walicki E, Michalski D, Jurczak P, Falicki J., Wytrzymałość materiałów / T. 1: Podręcznik akademicki. Teoria, wzory i tablice do ćwiczeń laboratoryjnych. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008
 2. Walicka A, Walicki E, Michalski D, Jurczak P, Falicki J., Wytrzymałość materiałów T. 2: Ćwiczenia laboratoryjne – Materiały pomocnicze.. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008.
 3. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T. Zadania z wytrzymałości materiałów. PWN, 2016
 4. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T. Zadania z wytrzymałości materiałów. WNT, 2016
 5. Niezgodziński M. E., Niezgodziński T., Wytrzymałość materiałów, PWN, 2009,
 6. Lewiński J, Wilczyński A.P., Witemberg-Perzyk D., Podstawy wytrzymałości materiałów / . - wyd. 3. - Warszawa 2010  
 7. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z. Wytrzymałość materiałów. Tom I. WNT, Warszawa, 2007

Literatura uzupełniająca

 1. Banasiak M., Grossman K., Trombski M., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, PWN, Warszawa, 1998,
 2. Bąk  R.,  Burczyński  T.:  Wytrzymałość  materiałów  z  elementami  ujęcia  komputerowego.  WNT, Warszawa, 2001.
 3. Brzoska Z., Wytrzymałość materiałów, PWN, Warszawa, 1983
 4. A.Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, WNT, Warszawa, 1984
 5. Lipka J., Wytrzymałość materiałów, WPW, Warszawa, 1990
 6. Lewiński J., Podstawy wytrzymałości materiałów, PWP, Warszawa, 1994
 7. Misiak J., Mechanika techniczna. Statyka i wytrzymałość materiałów, WNT, Warszawa, 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Dariusz Michalski (ostatnia modyfikacja: 14-07-2020 20:37)