SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Termodynamika techniczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Termodynamika techniczna
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-45_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Paweł Jurczak
 • dr inż. Jarosław Falicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie i opanowanie przez studentów metodyki rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa termodynamiki technicznej oraz znajomość i umiejętność rozwiązywania zagadnień cieplnych występujących w budowie maszyn.

Wymagania wstępne

Znajomość matematyki i fizyki na poziomie nauczania szkoły średniej

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Wielkości fizyczne i jednostki miar stosowane w termodynamice.     1   0,6
W2 Pierwsza zasada termodynamiki.     1   0,6
W3 Własciwości gazów.     2   1,2
W4 Przemiany gazów.     2   1,2
W5 Druga zasada termodynamiki.     4   2,4
W6 Egzergia.     2   1,2
W7 Właściwości jednoskładnikowych par nasyconych.     2   1,2
W8 Właściwości par przegrzanych.     2   1,2
W9 Termodynamiczne obiegi parowe.     2   1,2
W10 Zjawisko Joule'a-Thomsona.     2   1,2
W11 Gazy wilgotne.     2   1,2
W12 Termodynamika spalania.     4   2,4
W13 Termodynamika przepływów.     4   2,4
    Suma:   30   1
             
Lp. Treści programowe - ĆWICZENIA   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
C1 Wielkości fizyczne i jednostki miar stosowane w termodynamice.     1   0,6
C2 Pierwsza zasada termodynamiki.     1   0,6
C3 Własciwości gazów.     1   0,6
C4 Przemiany gazów.     1   0,6
C5 Druga zasada termodynamiki.     1   0,6
C6 Egzergia.     1   0,6
C7 Właściwości jednoskładnikowych par nasyconych.     1   0,6
C8 Właściwości par przegrzanych.     1   0,6
C9 Termodynamiczne obiegi parowe.     1   0,6
C10 Zjawisko Joule'a-Thomsona.     1   0,6
C11 Gazy wilgotne.     1   0,6
C12 Termodynamika spalania.     2   1,2
C13 Termodynamika przepływów.     1   0,6
C14 Kolokwium     1   0,6
    Suma:   15   9
             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Pomiar wilgotności powietrza     2   1,2
L2 Pomiary temperatur - skalowanie temoelementu     2   1,2
L3 Indykowanie maszzyn wolnobieżnych - sprężarka     2   1,2
L4 Wyznaczanie wartości opałowej paliw stałych     2   1,2
L5 Wyznaczanie wartości opałowej paliw gazowych     2   1,2
L6 Wyznaczanie zależności współczynnika lepkości od temperatury     2   1,2
L7 Termin odróbczy     2   1,2
L8 Zaliczenie     1   0,6
    Suma:   15   9

 

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Ćwiczenia rachunkowe. Praca z książką. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych; prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: otrzymanie oceny pozytywnej z egzaminu

Projekt: otrzymanie oceny pozytywnej z projektu

Laboratorium: otrzymanie ocen pozytywnych z kolokwium i raportów z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, przy czym student przed przystąpieniem do egzaminu musi uzyskać pozytywną ocenę z ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Cieśliński J. i inni: Termodynamika: Zadania i przykłady obliczeniowe, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2008.
 2. Wiśniewski S.: Termodynamika techniczna, WNT, Warszawa  2019.
 3. Mały poradnik mechanika. Tomy 1-2, WNT, Warszawa  2005.
 4. Ochęduszko T.: Termodynamika stosowana, WNT, Warszawa 1993.
 5. Pudlik W.: Termodynamika, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2008.
 6. Szargut J.: Termodynamika, PWN, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Fodemski T. i inni: Pomiary cielne, cz. I, Podstawowe pomiary cieplne, WNT, Warszawa 2001.
 2. Gumiński K.: Termodynamika, PWN, Warszawa, 1986.
 3. Madejski J.: Termodynamika techniczna, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2000.
 4. Ochęduszko S., Szargut J., Górniak H., Guzik A., Wilk S.: Zbiór zadań z termodynamiki technicznej, PWN, Warszawa 1975.
 5. Staniszewski B.: Termodynamika, PWN, Warszawa 1986.
 6. Tuliszka E.: Termodynamika techniczna, PWN, Warszawa 1978.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Jurczak (ostatnia modyfikacja: 29-05-2020 11:09)