SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-51_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szczegółami projektowania procesów technologicznych obróbki
skrawaniem części maszyn do wykorzystania w dalszym procesie kształcenia oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Metrologia i systemy pomiarowe, Komputerowe wspomaganie wytwarzania, Podstawy
programowania obrabiarek CNC, Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem,
Podstawy TBM

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Podstawowe pojęcia procesu technologicznego. Cechy charakterystyczne procesów
technologicznych. Wybór rodzaju procesu. Kolejność projektowania procesu obróbki skrawaniem. Analiza
technologiczności konstrukcji. Zasady wyboru baz. Metody mocowania przedmiotów na obrabiarkach.
Określanie naddatków na obróbkę mechaniczną. Zasady wyboru obrabiarek do obróbki typowych części
maszyn. Zasady wyboru oprzyrządowania i narzędzi do obróbki typowych powierzchni. Metody obróbki
typowych powierzchni elementów maszyn (obrotowych zewnętrznych i wewnętrznych, płaskich itp.). Dobór
parametrów obróbki. Zagadnienia normowania czasów pracy.
Projekt. Opracowanie technologii obróbki typowych części maszyn (wał wielostopniowy, korpus, koło zębate,
zębnik itp.).

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książką, katalogami i w Internecie. Wykorzystywanie aplikacji dotyczących doboru parametrów skrawania.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące teoretycznych
zagadnień przedmiotu

Warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie pozytywnej oceny z opracowanego zadania projektowego.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1) Feld M. Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. Warszawa, WNT
2013;
2) Feld M. Technologia budowy maszyn. Warszawa PWN, 2000

Literatura uzupełniająca

1) Feld M. Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych części maszyn. Warszawa WNT,
1996;
2) Brodowicz W., Grzegórski Z. Technologia budowy maszyn. Warszawa WSiP, 1998.

3) Poradnik Inżyniera - obróbka skrawaniem. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2001.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Albert Lewandowski (ostatnia modyfikacja: 01-07-2020 09:36)