SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca dyplomowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-ML-P-60_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 15
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ
 • dr inż. Paweł Jurczak
 • prof. dr hab. inż. Edward Walicki
 • dr inż. Jarosław Falicki
 • dr inż. Dariusz Michalski
 • dr inż. Daniel Dębowski
 • dr inż. Roman Sobczak
 • dr inż. Izabela Gabryelewicz
 • dr inż. Marek Malinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 0 0 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Omówienie głównych składników pracy dyplomowej inżynierskiej. Przedstawienie zasad pisania prac dyplomowych. Merytoryczna ocena zamieszczonych w pracy rysunków, oznaczeń, wzorów, tabel i stosowanych symboli. Plagiat – wyjaśnienie kryteriów oceny pod względem przestrzegania praw autorskich. Referowanie przez uczestników seminariów dotychczasowego stanu zaawansowania pracy inżynierskiej i dyskusje. Przygotowanie końcowej redakcji pracy oraz zasady opracowywania prezentacji multimedialnych na obronę pracy dyplomowej. Celem przedmiotu jest końcowe przygotowanie studenta do pracy w zawodzie.

Wymagania wstępne

Seminarium dyplomowe.

Zakres tematyczny

Opracowanie pracy inżynierskiej wg karty pracy dyplomowej. Omówienie elementów składowych prac dyplomowych (zagadnienia teoretyczne, przegląd literatury naukowej i technicznej oraz zagadnienia dotyczące pracy własnej. Przedstawienie metodyki badań, wyników badań, opracowanie konstrukcji wyrobu, technologii produkcji wyrobu, zagadnień automatyzacji produkcji, technologii eksploatacji maszyny itp.). Omówienie podstawowych elementów prezentacji multimedialnej na obronę pracy i egzamin końcowy.

Metody kształcenia

Praca z książką, danymi źródłowymi, katalogami, standardami, w Internecie. Samodzielna lub zespołowa praca w laboratoriach i pracowniach komputerowych. Dyskusje podczas spotkań z promotorem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się w trakcje konsultacji z promotorem i zaliczenia przedstawionej pracy dyplomowej.

Warunkiem zaliczenia jest przyjęcie pracy przez promotora.

Literatura podstawowa

Literatura z obszarów przedmiotów ogólnotechnicznych i specjalistycznych.

 1. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych (wyd. 3), Wyd. PAN Warszawa, 2001.
 2. Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wyd. UWr. Wrocław, 1999.
 3. Kmita J., Szkice z teorii poznania naukowego, PWN Warszawa, 1976.
 4. Linsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wydawnicza PWr. Wrocław, 1995.
 5. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia, Wrocław 2001.
 6. Cabarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas, Kraków 1998.
 7. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, WP PWN, Warszawa 2000r.
 8. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław 1997.
 9. Dominiczak H., Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998
 10. Ryszewski B., Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985
 11. Pioterek P., B. Zieleniecka, Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 2000r.

Literatura uzupełniająca

 1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1980.
 2. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, wyd. 4 popr., Wyd. Kolonia Wrocław, 2003.
 3. Budzeń H., Przygotowanie pracy magisterskiej: przewodnik metodyczny, wyd. 2 popr. i uzup., Wyd. Politechnika Radomska, Radom, 2000.
 4. Burek J., Poradnik dyplomanta, Wyd. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 2001.
 5. Godziszewski J., Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych, Wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Zielona Góra, 1987.
 6. Knecht Z., Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych: poradnik jak się uczyć, jak pisać pracę dyplomową, Wyd. . Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA" Wrocław, 1999.
 7. Koch M., Przewodnik do pisania pracy magisterskiej, Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji Warszawa, 1994.
 8. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, wyd. 2 popr., Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 1996.
 9. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, wyd. 2, Wyd. Politechnika Śląska Gliwice, 2001.
 10. Pabian A., Gworys W., Pisanie i redagowanie prac dyplomowych: poradnik dla studentów, Wyd. Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 1997.
 11. Pioterek P., Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych, wyd. 2 zm. i uzup, Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2000.
 12. Rawa T., Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych, Wyd. Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Olsztyn, 1999.
 13. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, wyd. 4 uzup., Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, 2001.
 14. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską?, Oficyna wydawnicza "IMPULS" Kraków, 1997.
 15. Wojciechowski T., Doktór G., Jak pisać prace dyplomowe - licencjackie i magisterskie: poradnik, wyd. 2 uzup., Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa, 1999.
 16. Wojcik K., Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich, magisterskich, doktorskich, wyd. 5 zm., Wyd. Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 2000.
 17. Zaczyński W.P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wyd. "ŻĄK" Warszawa, 1995.
 18. Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wyd. Akademia Techniczno - Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 12:31)