SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kompatybilność systemów mechatroniki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kompatybilność systemów mechatroniki
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-15_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z urządzeniami mechatronicznym jako elementami składowymi systemów produkcyjnych, z ich kompatybilnością mechaniczną, elektryczną i elektroniczną, z możliwością zamiany i doboru odpowiednika, z możliwością wzajemnej współpracy systemów mechatronicznych i nadzoru ich działania.

Wymagania wstępne

Mechanika analityczna, Automatyzacja wytwarzania.

Zakres tematyczny

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - WYKŁAD

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

W1

Praca z urządzeniami mechatronicznym – zasady, bezpieczeństwo, podejście techniczne.

2

1

W2

Dobór odpowiednich układów i urządzeń mechatronicznych. Ocena istniejących układów mechatronicznych – przykłady oraz możliwości ich modernizacji.

2

2

W3

Kompatybilność elementów składowych urządzeń mechatronicznych (układy elektryczne – elektroniczne – mechaniczne).

2

1

W4

Możliwości współpracy systemów i urządzeń mechatroniki.

2

1

W5

Możliwości współpracy systemów i urządzeń mechatroniki. Kompatybilność sprzętowa i sygnałowa.

2

1

W6

Zamienność układów mechatronicznych.

1

1

W7

Sensory w układach mechatronicznych – kompatybilność elektromagnetyczna.

2

1

W8

Kolokwium

2

1

SUMA GODZIN

15

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - PROJEKT

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

P1

Wybór problemu projektowego z zakresu mechatroniki.

2

1

P2

Przygotowanie koncepcji rozwiązania oraz wybór najlepszej koncepcji.

2

1

P3

Dobór materiałów, urządzeń, napędów, czujników, sterowania wraz oraz algorytmu pracy.

2

1

P4

Analiza kompatybilności sprzętowej.

1

1

P5

Zaprojektowanie konstrukcji i wykonanie niezbędnych obliczeń dla projektu.

2

2

P6

Przygotowanie wirtualnego prototypu projektowanych maszyn i urządzeń.

2

1

P7

Zaproponowanie koncepcji alternatywnych rozwiązań proponowanego rozwiązania-zamienność.

2

1

P8

Zajęcia zaliczeniowe.

2

1

SUMA GODZIN

15

9

Metody kształcenia

Wykłady tradycyjne, oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych,  praca z literaturą fachową .

Praca indywidualna nad zadaniem projektowym. Prezentacja rozwiązań, dyskusja nad projektami, zespołowa analiza zagadnień problemowych, analiza przypadku, "burza mózgów".

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.  Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Gawrysiak M.: Mechatronika i projektowanie mechatroniczne, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1997,
  2. Gawrysiak M.: Mechatronika – komponenty, metody, przykłady,  Wydawnictwo PWN, 2001,
  3. Gawrysiak M.: Analiza systemowa urządzenia mechatronicznego, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2003,
  4. Heimann B., Gerth W., Popp K., Mechatronika - komponenty, metody przykłady, PWN, Warszawa, 2013,

Literatura uzupełniająca

  1. Olszewski J., Barczyk M., i inni: Podstawy mechatroniki, Wydawnictwo Rea, Warszawa 2008.
  2. Poradnik Mechatronika, REA-SJ, Warszawa 2015.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Cyganiuk (ostatnia modyfikacja: 10-09-2020 19:36)