SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski
Kod przedmiotu 09.0-WE-ED-JA
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Józef Kozanowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

CELE OGÓLNE: Opanowanie znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie B2+ wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages). Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej gramatyki języka angielskiego i zasad słowotwórstwa. Aktywna praca z bazą niezbędnego słownictwa typowego dla zagadnień inżynieryjnych, naukowych w kontekście kierunku studiów. Opanowanie umiejętności rozpoznawania oraz prawidłowego stosowania odpowiednich rejestrów językowych – zarówno w języku mówionym jak i pisanym, z naciskiem na rejestr formalny typowy dla języka technicznego (ESP) i akademickiego.

 

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego ogólnego na poziomie B2 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages).

 

Zakres tematyczny

Kompleksowe ćwiczenie i rozwijanie umiejętności językowych (pisanie, czytanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu) w oparciu o literaturę podstawową oraz anglojęzyczne materiały źródłowe związane z elektrotechniką z takich dziedzin tematycznych jak:

           •  Fizyczne podstawy elektryczności i elektromagnetyzmu

           •  Wybrane zagadnienia teorii obwodów

           •  Elektromechaniczne systemy napędowe    

           •  Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

           •  Specyfika pracy inżyniera w branży elektrycznej i elektroenergetycznej

           •  Sieci energetyczne

           •  Zachowania człowieka w organizacji i na rynku pracy

           •  Maszyny i urządzenia elektryczne

           •  Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa pracy (ogólne i w branży elektrycznej)

- Engineering - kszałtowanie świata poprzez postęp techniczny;

- Elektrical Engineer's job - specyfika pracy inżyniera z dziedziny elektroemergetyki;

- Medical Mechatronics - inżynieria w medycynie jako połączenie wielu dziedzin i jednocześnie dynamicznie rozwijająca się branża;

- Podstawowe pojęcia inżyniera elektryka: - Control panel components, Electrician's tools and equipment, komponenty obwodu eletrycznego, flowcharts, sieci energetyczne;

- Definiowanie/ opis pojęć technicznych;

- Zagadnienia bezpieczeństwa pracy;

Komponenty językowe zawierają:

- system strukturalny j. angielskiego (czasy, strona bierna, zdania złożone, mowę zależną, strukturę pytań, konstrukcje z gerund/infinitive);

- zasady słowotwórstwa;

- użycie spójników do logicznej budowy wypowiedzi;

- związki wyrazowe;

 

 

Metody kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat): metoda eklektyczna nauczania języka angielskiego (blended teaching/learning), praca z tekstem źródłowym/specjalistycznym, praca indywidualna, w parach oraz w grupach z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych, nauka wsparta materiałami online. Aktywizacja logicznej analizy tekstu, umiejętności wyborów najważniejszych punktów, sporządzanie notatek (np. w formie mind-mapping), interpretacja grafów (m.in. flow chart). 

- praca z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych; oraz internetowych (GOOGLE CLASSROOM, HANGOUTS MEET);

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat) – warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne jest jedna nieobecność w semestrze), uzyskanie pozytywnych ocen (minimum 60%) z kolokwiów przeprowadzonych 2 razy w semestrze, przedstawienie krótkiej wypowiedzi (3 min) na temat związany z wybraną specjalizacją oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

.

Literatura podstawowa

  Headway Academic Skills, Sarah Philpot, Lesley Curnick, Emma Pathare, Gary Pathare & Richard Harrison, OUP

Literatura uzupełniająca

1.     John Allison, Jeremy Townend, Paul Emmerson, The Business – upper-intermediate, Macmillan Education 2008  

2.     Michael McCarthy&Felicity O’Dell, Academic Vocabulary in Use, CUP 2008

3.     Michael Vince, Macmillan English Grammar In Context (Advanced), Macmillan Education 2008 

4.     anglojęzyczne magazyny specjalistyczne publikowane  przez THE IEEE SPECTRUM

5.     Philip A.Laplante, Comprehensive Dictionary of Electrical Engineering, Taylor&Francis Group, 2005.

6.     Słownik elektryczny polsko-angielski, angielsko-polski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.

Uwagi

Duża część materiału kursu pochodzi ze źródeł internetowych.


Zmodyfikowane przez mgr Józef Kozanowski (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 13:37)